RSE: definició, dimensions, beneficis i report

Què és la Responsabilitat Social Empresarial?

La Responsabilitat Social Empresarial és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària en el govern i gestió empresarial, en la seva estratègia, polítiques i procediments de les preocupacions socials, laborals, ambientals i de respecte als Drets Humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb els seus grups d'interès, responsabilitzant-se així de les conseqüències i els impactes que se'n deriven les seves accions"
Fòrum d'Experts (2005)

El Llibre Verd de la Comissió Europea, de 2001, defineix la responsabilitat social de les empreses com la integració voluntària, per part d'aquestes, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors. El document també especifica que el fet de ser socialment responsable no significa només complir plenament les obligacions jurídiques en vigor, sinó anar més enllà invertint en el capital humà, en el medi ambient i en les relacions amb els interlocutors.

Per consegüent, cal tenir presents uns principis bàsics que afecten a totes les organitzacions, tant públiques com privades, en el moment de deliberar les motivacions directes de l'RSE:

Dit això, es determina que la responsabilitat social més que un model de gestió és una política integral orientada simplement a 'fer bé les coses'; una manera de fer basada en criteris responsables en els àmbits econòmics, socials i ambientals, tant externs com interns a l'organització.

No obstant això, la responsabilitat social de les empreses no s'ha de considerar substitutiva de la reglamentació o legislació sobre drets socials o normes mediambientals, ni permet tampoc defugir de l'elaboració de noves normes apropiades.

Tot i que, fins ara, el foment de la responsabilitat social s'atribueix, erròniament, a algunes grans empreses o societats multinacionals, aquesta és important en tots els tipus d'empresa i tots els sectors d'activitat, i principalment en les microempreses perquè són les que més contribueixen a l'economia i a la creació de llocs de treball.


Nova forma de producció a través de l'RSE

Podem determinar que són nombrosos els factors que impulsen la necessitat d'aplicar, en tot tipus d'empreses i organitzacions, els criteris de la responsabilitat social:


Les cooperatives, referent natural d'empresa socialment responsable

Per bé que, en l'àmbit empresarial, la pràctica de la responsabilitat social és relativament nova, les empreses cooperatives, per la seva peculiaritat estructural, es poden definir com a referents en la pràctica de la responsabilitat social. De fet, el Llibre Verd de la Comissió Europea detalla que les cooperatives de treballadors i els sistemes de participació, així com altres formes cooperatives, mutualistes o associatives integren estructuralment els interessos d'altres interlocutors i assumeixen espontàniament responsabilitats socials i civils.

El cooperativisme, des de fa molt temps, és conscient que aplicar un seguit de determinades conductes en la quotidianitat empresarial reverteixen positivament, tant en el negoci (de manera directe, indirecte, externa i interna) com en la comunitat local en què actuen.

Per aquest model d'empresa, és indistint definir aquestes conductes en termes de responsabilitat social o en altres termes; a més, per a la gestió cooperativa no suposa, ni un sobreesforç entendre el concepte de l'RSE, ni un canvi de mentalitat aplicar aquestes mesures.

De fet, els principis i valors cooperatius, consensuats en l'Aliança Cooperativa Internacional, permeten el desenvolupament empresarial de les cooperatives i integren, en si mateixos, l'essència de l'actitud empresarial socialment responsable.