RseCoop

Verificar la implantació de l'RSE

La memòria de sostenibilitat

Són diverses les empreses i organitzacions que elaboren informes o auditories en matèria social. Tanmateix, la diversitat de models marc que descriuen el contingut a relacionar en una memòria social, deixa a les mans dels qui elaboren aquests documents el criteri de transparència; de tal manera que, sota el paraigua de l'RSE, podem definir-se com a empresa socialment responsable, tant si obvien aspectes que menysvalorarien la marca empresarial com si detallen el mecenatge destinat a reduir la fam al món.

En aquest sentit, és important i necessari oferir instruments i orientacions que permetin informar d'una manera eficaç i transparent sobre les polítiques, procediments i resultats en matèria d'RSE.

Una memòria de sostenibilitat, informe o auditoria social és el producte resultant en què es remarca l'exigència i la capacitat de les organitzacions de "llegir-se internament" i de "ser llegides" pels seus diversos interlocutors. Així doncs, és una manera d'assegurar la transparència de les activitats de l'organització, alhora que esdevé una eina eficaç per prendre decisions i comunicar el triple compte de resultats d'una organització.

Aquest informe o memòria es caracteritza per estar disponible al públic i perquè es posa a disposició de les parts implicades, internes i externes, per informar i reportar sobre la posició corporativa i les seves activitats, en relació amb les tres dimensions de la sostenibilitat: econòmica, mediambiental i social.

Alhora, la comprovació de la informació publicada en les memòries de sostenibilitat per part de tercers independents, representa un exercici eficaç per evitar que les memòries acabin essent exercicis de màrqueting o relacions públiques.

Al mercat, trobem diverses organitzacions que es dediquen a les verificacions externes independents; alhora, també hi ha diverses organitzacions que han elaborat manuals que faciliten l'elaboració de les memòries de sostenibilitat. En el nostre cas, Rse.Coop, la guia que s'ha emprat, com a model, és l'elaborada conjuntament amb el Global Reporting Initiative (GRI) i que s'adreça a organitzacions de l'economia social i cooperativa: Guia Camins, cicle preparatori per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat GRI: manual per a organtzacions petites i mitjanes. Edició especial per a l'Economia Social.

El GRI és una organització que treballa en xarxa i produeix el material més complert i més emprat al món, per elaborar informes de sostenibilitat. Els objectius centrals del GRI i, per tant, dels materials que elaboren tenen per prioritat la divulgació de la informació que rau en els eixos ambientals, socials i de governança.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici RSEmpresarial Informes i auditories sobre l'RSE