RseCoop

El triple balanç empresarial

Dimensions de la responsabilitat social empresarial

Les pràctiques responsables de les empreses tenen una aplicació a nivell intern (dimensió interna), com per exemple la gestió de persones de l'empresa i la plantilla, però també a nivell extern (dimensió externa), com per exemple la relació amb la comunitat local.

En el cas de les empreses cooperatives, si fem un repàs dels principis cooperatius veurem que tenen una aproximació, tant a les dimensions (interna i externa) com als àmbits (econòmic, social i ambiental) de l'RSE; doncs, a les cooperatives, no els suposa un sobreesforç ni un desgast addicional incorporar, en la quotidianitat de la gestió, els factors que tenen a veure amb la responsabilitat social.
Les cooperatives estan basades en els valors d'autojuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat i fan seus els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

Aquests valors són posats en pràctica a través dels set principis cooperatius, les pautes mitjançant les quals els cooperativistes desenvolupen les seves empreses cooperatives:

  1. Adhesió voluntària i oberta, sense discriminació social, política, religiosa, racial o de sexe.
  2. Gestió democràtica pels socis, que participen activament en la fixació de les polítiques i en la presa de decisions.
  3. Participació econòmica dels socis.
  4. Autonomia i independència.
  5. Educació, formació i informació, per un eficaç coneixement i desenvolupament de les cooperatives.
  6. Cooperació entre cooperatives que enforteixin el moviment cooperatiu.
  7. Interès per la comunitat, a través del desenvolupament sostenible

Com hem comentat, a més de les dimensions (interna i externa), la responsabilitat social s'estén en 3 àmbits -econòmic, ambiental i social- entorn els quals l'empresa desenvolupa la seva activitat i comportaments responsables per crear un valor que garanteixi la sostenibilitat a mig i llarg termini.

Dimensió econòmica
Considerarem, en aquest vector de la responsabilitat social, els elements que han de permetre un creixement sostenible del negoci: clients, proveïdors, plantilla, socis col•laboradors o inversors i sector públic....

Dimensió ambiental
En aquesta dimensió es tindran en compte tots els aspectes relatius al mediambient que tenen a veure, tant en la nostra activitat empresarial com en l'entorn local on es produeix l'activitat: matèries primes, energia, aigua, biodiversitat, emissions i residus, proveïdors, productes i serveis, transport...

Dimensió social
En aquest vector es tractaran tots els elements que integren les pràctiques laborals i el treball digne, els drets humans, la relació i l'impacte en la societat i la responsabilitat en l'elaboració i distribució de productes i serveis propis de l'activitat empresarial: treball, relacions laborals, salut i seguretat, formació i educació, diversitat i oportunitat, estratègia i gestió, no discriminació, mesures de seguretat...

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici RSEmpresarial Dimensió interna i externa