Projecte, metodologia, eina

Rse.Coop, d'un projecte a una eina

"Rse.Coop, la primera metodologia i eina de l'estat espanyol específiques per implantar i valorar l'RSE."

Per a l'elaboració de la metodologia que ha de permetre a les organitzacions de l'economia social implantar l'RSE d'una manera integral en la gestió, interna i externa, de l'empresa, es tenen en consideració uns referents d'àmbit internacional amb l'objectiu de crear, d'una banda, una metodologia i, de l'altra, una eina suficientment obertes i adaptables a tot tipus i tamanys d'organitzacions.

El GRI, l'SME Key, el Llibre Verd de la UE, la SA 8000 i les normes dels drets humans de l'ONU per a les empreses, esdevenen el marc referencial per desenvolupar l'RSE.COOP, nascut el 2004 i el qual comprèn els objectius següents:

Per donar compliment dels objectius, la metodologia i l'eina RSE.COOP defineixen:

Alhora, s'han descrit les fases que configuren la implantació de l'RSE.COOP per facilitar a les empreses tot el procés que ha de seguir per esdevenir responsables socialment, i són: la diagnosi, el pla de millora i la validació. Aquestes fases, per bé que tenen un punt de partida inicial a través de la diagnosi i un punt d'arribada final amb la validació, requereixen, alhora, un procés de feedback en què la validació final representarà sempre el punt de partida per a l'elaboració d'una nova diagnosi, d'un nou pla de millor i, consegüentment, una nova validació d'aquests. Cada procés que emprenem culmina amb l'obtenció de la memòria de sostenibilitat.

Es tracta doncs, d'un procés retroactiu en què es garanteix que la diagnosi, punt de partida pel disseny de les millores a aplicar, ens identifiqui la situació real de l'empresa.