Estructura de la memòria Rse.Coop

Continguts d’una memòria GRI per a organitzacions de l’economia cooperativa

En la fase d'elaboració de la memòria de sostenibilitat caldrà tenir present els continguts bàsics que caldrà exposar perquè s'incorporin els principis de GRI i de l'economia social. D'aquesta manera, la memòria de sostenibilitat ha de contenir, com a mínim, les tipologies d'informació següents:

Atribuir el nivell d'aplicació d'una memòria es troba en la fase final de l'elaboració. Per a l'assignació del nivell corresponent, el redactor haurà de revisar el contingut junt amb els interlocutors participants en l'elaboració amb l'objectiu de verificar l'exactitud de la informació continguda. Consegüentment, s'haurà d'autoqualificar el nivell d'aplicació a través dels paràmetres G3.1 de GRI i els corresponents a l'economia social.

El sistema de la guia G3.1 de GRI està conformat per tres nivells -A,B i C- a cada un del qual s'exigeix la resposta a un seguit de continguts, tal i com es descriu a la taula que trobem a continuació.

Referent als nivells d'aplicació de les memòries de les organitzacions de l'economia cooperativa, el sistema segueix l'esquema de la guia G3 i planteja un treball progressiu per desenvolupar, ampliar i aprofundir en els principis de l'economia cooperativa . El sistema de classificació, està conformat per tres nivells (3, 2 i 1), incrementant de manera progressiva els requeriments d'informació:

Com observem, el sistema està conformat per dos paràmetres (GRI i ES) amb tres nivells cadascun (C, B i A; 3, 2 i 1) on els criteris de presentació de dades augmenten a cada nivell. Finalment, cal saber que hi ha dues opcions més d'aplicació dels nivells GRI, a més de l'autoqualificació efectuada segons la pròpia revisió: