RseCoop

Estructura de la memòria Rse.Coop

Continguts d’una memòria GRI per a organitzacions de l’economia cooperativa

En la fase d'elaboració de la memòria de sostenibilitat caldrà tenir present els continguts bàsics que caldrà exposar perquè s'incorporin els principis de GRI i de l'economia social. D'aquesta manera, la memòria de sostenibilitat ha de contenir, com a mínim, les tipologies d'informació següents:

 • Aspectes generals de l'organització:l'empresa ha d'oferir informació sobre diferents aspectes relatius a la seva estructura organitzativa i aspectes claus i estructurals de la pròpia memòria:
  • Estratègia i anàlisi.
  • Perfil de l'organització.
  • Perfil, abast i cobertura de la memòria.
  • Índex de continguts GRI i de l'Economia Social.
  • Verificació.
  • Govern, compromisos i participació dels grups d'interès.
 • Informació sobre l'enfocament de gestió i indicadors d'acompliment: l'empresa ha d'informar sobre les diferents dimensions de la responsabilitat social exposant com gestiona l'àmbit econòmic, ambiental i social, ajudant-se dels diferents indicadors definits.
 • Indicadors sobre l'enfocament en relació a l'economia social i els seus indicadors: l'empresa haurà d'explicitar el valor afegit de la seva organització, l'enfocament de gestió pel fet de ser una organització de l'economia cooperativa, així com els indicadors específics que utilitza per fer el seguiment de gestió i informar sobre l'acompliment en relació els valors i principis de l'economia social.
 • Nivell d'aplicació: l'empresa haurà d'establir un nivell de qualificació de la seva memòria perquè es reconegui que està basada en els criteris definits i en els principis de l'economia social.

Atribuir el nivell d'aplicació d'una memòria es troba en la fase final de l'elaboració. Per a l'assignació del nivell corresponent, el redactor haurà de revisar el contingut junt amb els interlocutors participants en l'elaboració amb l'objectiu de verificar l'exactitud de la informació continguda. Consegüentment, s'haurà d'autoqualificar el nivell d'aplicació a través dels paràmetres G3.1 de GRI i els corresponents a l'economia social.

El sistema de la guia G3.1 de GRI està conformat per tres nivells -A,B i C- a cada un del qual s'exigeix la resposta a un seguit de continguts, tal i com es descriu a la taula que trobem a continuació.

Referent als nivells d'aplicació de les memòries de les organitzacions de l'economia cooperativa, el sistema segueix l'esquema de la guia G3 i planteja un treball progressiu per desenvolupar, ampliar i aprofundir en els principis de l'economia cooperativa . El sistema de classificació, està conformat per tres nivells (3, 2 i 1), incrementant de manera progressiva els requeriments d'informació:

 • Nivell 3: 50% dels indicadors de l'economia social (ES) definits, incorporant com a mínim un indicador de cada principi.
 • Nivell 2: 75% dels indicadors de l'ES definits, incorporant com a mínim un indicador de cada principi.
 • Nivell 1: 90% dels indicadors de l'ES definits, incorporant com a mínim un indicador de cada principi.

Com observem, el sistema està conformat per dos paràmetres (GRI i ES) amb tres nivells cadascun (C, B i A; 3, 2 i 1) on els criteris de presentació de dades augmenten a cada nivell. Finalment, cal saber que hi ha dues opcions més d'aplicació dels nivells GRI, a més de l'autoqualificació efectuada segons la pròpia revisió:

 • Verificació externa: l'empresa pot demanar a tercers l'opinió sobre l'autoqualificació. Aquest procés permet incorporar al seu nivell el símbol "+".
 • Comprovació GRI: l'empresa pot demanar a GRI que comprovi la validesa de l'autoqualificació.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Rse.Coop Nivells GRI