Metodologia integral per a les empreses responsables

Metodologia integral

Pel desenvolupament metodològic de l'RSE.COOP, la Confederació de Cooperatives de Catalunya ha dissenyat una eina específica que permet conèixer i quantificar el grau de responsabilitat social de les empreses (RSE) de l'economia cooperativa.

Aquesta eina integra tota la metodologia que defineix l'RSE.COOP i que consta de tres parts molt definides:

1 Una carta de 30 compromisos, que representa la declaració de principis que ha d'assumir l'organització i que defineix de forma general les mesures que s'han d'adoptar en l'àmbit econòmic, ambiental i social per implantar una política de RSE.

2 Criteris per a la valoració del grau de compromís en RSE tenint en compte la diversitat de les organitzacions: dimensió/sector d'activitat/àmbit geogràfic.

3 Indicadors que permeten mesurar els nivells de cada un dels compromisos i que, de forma intrínseca, es poden utilitzar com una fórmula d'implantació i valoració de la RSE.

Carta de compromisos

 

Compromís 0

Política de Responsabilitat Social Empresarial

 

Vector econòmic

Gestió empresarial - Ús dels recursos locals, afavorint el desenvolupament econòmic local - Gestió del Capital -Sistemes de gestió - Màrqueting responsable Innovació

 

Vector ambiental

Política i gestió ambiental - Producció i gestió de residus - Gestió de l'aigua - Gestió de l'energia - Contaminació acústica - Contaminació atmosfèrica - Contaminació lumínica - Afectacions al sòl - Informació i formació ambiental - Integració en l’entorn

 

Vector social

Democràcia interna - Diàleg i transparència amb els grups d'interès - Formació - Igualtat d’oportunitats - Seguretat i higiene en el treball - Estabilitat de la plantilla - Condicions sociolaborals - Conciliació de la vida personal i laboral - Drets humans - Satisfacció de la clientela - Intercooperació - Comunitat local - Empreses proveïdores i empreses contractades - Competència