Compromisos del vector social

Triple balanç: vector social

Per a la implantació de les polítiques d'RSE, l'organització ha d'assumir una declaració de principis (compromisos definits en la metodologia RSE.COOP) que definiran les mesures que adoptarà en l'àmbit econòmic, ambiental i social.

En el triple balanç de resultats i concret pel vector social, es defineixen els compromisos següents:

 

Vector social

Compromís 17
Democràcia interna
- L’organització assegurarà l’efectiu desenvolupament de la seva democràcia interna, impulsant-la més enllà del que les seves disposicions estatutàries puguin establir.

Compromís 18
Diàleg i transparència amb els grups d'interès
- L’organització identificarà tots els grups d’interès que l’envolten tot establint de forma concreta un marc comú de treball en ordre a satisfer les possibles demandes d’informació i col·laboració que els mateixos puguin formular, mantenint un diàleg constant i transparent amb cadascun.

Compromís 19
Formació - L’organització promourà la formació i el desenvolupament personal del col·lectiu de treballadores i treballadors, i haurà de posar en marxa un programa d’atenció individual que permeti analitzar la posició actual de les persones, identificar fites a llarg termini i dissenyar un pla de desenvolupament professional quan les característiques de l’activitat ho possibiliti.

Compromís 20
Igualtat d’oportunitats
- L’organització afavorirà sistemes oberts de contractació per afavorir la integració social contractant persones amb especials dificultats, ajudant als i les joves a trobar la primera feina, contractant per igual homes i dones i efectuant pactes per a la concertació de treballs amb empreses d’inserció laboral.

Compromís 21
Seguretat i higiene en el treball - L’organització establirà un compromís explícit amb la seguretat i higiene en el treball que defineixi la seva voluntat d’anar més enllà del que estableix la normativa vigent.

Compromís 22
Estabilitat de la plantilla
- L'organització vetllarà i fomentarà l'estabilitat laboral del seu col·lectiu de treballadores i treballadors, entenent la relació directa d'aquest compromís amb el benestar i la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Compromís 23
Condicions sociolaborals - L'organització establirà un compromís per millorar les condicions i afavorir un bon clima de treball, sabent que aquesta millora representarà una major eficiència en el treball.

Compromís 24
Conciliació de la vida personal i laboral
- L’organització promourà el desenvolupament harmònic de la persona tot fent un especial èmfasi en tots aquells aspectes vinculats a la conciliació de la vida personal i laboral.

Compromís 25
Drets humans - L'organització establirà el compromís de vetllar pel compliment dels drets humans ens els seus diferents àmbits d'actuació, rebutjant el treball infantil i forçós, afavorint la llibertat d'associació del seu personal i prohibint l'acceptació de suborns de qualsevol tipologia.

Compromís 26
Satisfacció de la clientela
- L’organització implementarà mecanismes que assegurin a la clientela la fiabilitat i qualitat dels productes i serveis que ofereix. Igualment, ha de garantir el compliment dels contractes i compromisos que adquireix amb aquest col·lectiu, mantindrà la confidencialitat de dades i establirà mecanismes per tal que aquest pugui manifestar les seves queixes, opinions o suggeriments, a la vegada que eliminarà qualsevol tipus de barrera que pugui discriminar un/a client/a.

Compromís 27
Intercooperació - L’organització reforçarà la seva col·laboració amb entitats de l'economia social, locals o no i tendirà a integrar-se en el teixit associatiu del seu sector, amb l’objectiu d’afavorir polítiques de promoció, formació o treball conjunt. Així mateix, establirà i desenvoluparà accions de cooperació interempresarial.

Compromís 28
Comunitat local
- L’organització establirà compromisos amb la comunitat local i programarà anualment accions de suport al seu desenvolupament social i cultural, completant així el compromís d'ús dels recursos locals, afavorint el desenvolupament econòmic local.

Compromís 29
Empreses proveïdores i empreses contractades - L’organització establirà una política de compres que valori i prioritzi la responsabilitat de les seves empreses proveïdores davant els aspectes socials i ambientals.

Compromís 30
Competència
- L’organització evitarà qualsevol pràctica deslleial respecte a la seva competència, establint mecanismes d'avaluació i control.