Compromisos del vector econòmic

Triple balanç: vector econòmic

Per a la implantació de les polítiques d'RSE, l'organització ha d'assumir una declaració de principis (compromisos definits en la metodologia RSE.COOP) que definiran les mesures que adoptarà en l'àmbit econòmic, ambiental i social.

En el triple balanç de resultats i concret pel vector econòmic, es defineixen els compromisos següents:

Vector econòmic

Compromís 01
Gestió empresarial
- L’organització ha de gestionar l’activitat amb fórmules i criteris de gestió avançats i ha d’implantar mecanismes que li permetin analitzar els resultats i la seva evolució, i planificar estratègicament a llarg termini. La planificació estratègica implica generar els hàbits de l’anàlisi tant en els àmbits macrosocial i macroeconòmic, com en l’àmbit microsectorial.

Compromís 02
Ús dels recursos locals, afavorint el desenvolupament econòmic local - L’organització ha d’afavorir l’economia local utilitzant, sempre i quan sigui possible, recursos del territori –materials i humans- en els seus processos de producció, distribució i comercialització i establint compromisos amb la comunitat local i programant accions de suport al seu desenvolupament econòmic, a través de la creació o increment de vincles entre empreses del territori o de la introducció de noves activitats no existents.

Compromís 03
Gestió del Capital
- L’organització ordenarà d’una manera equilibrada la seva Gestió del Capital de forma que els interessos individuals de les persones associades detentores del capital no prevalguin sobre els principis de gestió col·lectiva.

Compromís 04
Sistemes de gestió
- L’organització ha d’establir mecanismes que li permetin assegurar la qualitat i la millora contínua en tots els àmbits de la seva activitat.

Compromís 05
Màrqueting responsable - L’organització realitzarà les seves accions comercials amb criteris de màrqueting responsable. Això és, garantint que les informacions siguin transparents, específiques, precises i de confiança; promovent l’ús responsable i segur dels productes, evitant tècniques de venda no ètiques i respectant la intimitat del col•lectiu consumidor.

Compromís 06
Innovació - L’organització destinarà recursos i capacitat directiva a innovar la seva activitat.