Compromisos del vector ambiental

Triple balanç: vector ambiental

Per a la implantació de les polítiques d'RSE, l'organització ha d'assumir una declaració de principis (compromisos definits en la metodologia RSE.COOP) que definiran les mesures que adoptarà en l'àmbit econòmic, ambiental i social.

En el triple balanç de resultats i concret pel vector ambiental, es defineixen els compromisos següents:

Vector ambiental

Compromís 07
Política i gestió ambiental
- L’organització establirà un compromís explícit amb el medi ambient, en el qual es reflecteixi la seva intenció de respectar-lo en el disseny, producció i distribució dels seus productes i serveis i el compromís d’anar més enllà del que estableix la normativa vigent.

Compromís 08
Producció i gestió de residus - L’organització afavorirà en el sí de la seva activitat la reducció, reciclatge i reutilització de materials i establirà indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora.

Compromís 09
Gestió de l'aigua - L’organització adoptarà mecanismes que afavoreixin un ús responsable de tot el cicle de l’aigua i establirà indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora.

Compromís 10
Gestió de l'energia
- L’organització adoptarà mecanismes que afavoreixin l’estalvi energètic en el sí de l’activitat i establirà indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora.

Compromís 11
Contaminació acústica - L’organització vetllarà per reduir la contaminació acústica de la seva activitat fins a límits sensiblement inferiors als que estableix la normativa vigent i establirà indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora.

Compromís 12
Contaminació atmosfèrica
- L’organització establirà els mecanismes pertinents per minimitzar l’emissió de contaminants a l’atmosfera i establirà indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora.

Compromís 13
Contaminació lumínica
- L’organització vetllarà per reduir la contaminació lumínica de la seva activitat i establirà indicadors de mesura que li permetin analitzar resultats i fixar-se objectius de millora.

Compromís 14
Afectacions al sòl - L’organització establirà mecanismes per evitar la contaminació i l’erosió de sòl on es desenvolupa l’activitat. Implantarà mesures de control i prevenció i tendirà a la minimització o substitució dels materials potencialment contaminants.

Compromís 15
Informació i formació ambiental - L’organització fomentarà la participació, informació i formació del seu col·lectiu de treballadores i treballadors en els processos de millora ambiental de l’activitat.

Compromís 16
Integració en l’entorn
- L’organització adoptarà les mesures necessàries per integrar la seva activitat en el seu entorn natural més immediat i per evitar qualsevol impacte paisatgístic sobre el territori. En el cas d’espais naturals protegits contribuirà al manteniment dels espais propers a través d’una participació activa en la seva conservació. Es comprometrà especialment a preservar les riqueses naturals i culturals (arquitectòniques) destacables de la seva propietat.