RseCoop

Implantació de mesures RSE a través del Rse.Coop

Procés per establir l'RSE

El procés d'implantació de mesures de responsabilitat social, a priori, sembla que sigui complex d'aplicar i que requereixi hores de dedicació. Tanmateix, veurem que, un cop ordenats tots els aspectes de la gestió quotidiana de l'empresa, no és tan complicat.

Per evitar decepcions i fracassos en el procés d'implantació, és important no concebre l'RSE com un procés extraordinari al marge de l'activitat ordinària de l'empresa. Hem de concebre l'actuació sota criteris de responsabilitat social com el mitjà a través del qual realitzem tota l'activitat empresarial.

En aquest sentit, la Confederació de Cooperatives de Catalunya posa a l'abast de totes les empreses cooperatives, mitjançant l'Rse.Coop, les eines i recursos necessaris que faciliten la implantació de la responsabilitat social.


Diagnosi

Per implantar mesures de responsabilitat social empresarial, inicialment, caldrà elaborar una diagnosi per determinar en quins aspectes de responsabilitat social la cooperativa està més immersa i en quins li cal aprofundir més. Posterior a la diagnosi s'elabora el pla de millora que caldrà executar.

Per desenvolupar correctament aquesta fase caldrà comptar amb el suport d'un consultor/a expert en RSE. D'aquesta manera, podreu integrar més fàcilment tots els aspectes de la responsabilitat social en la gestió quotidiana de l'empresa. Tanmateix, des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya hem desenvolupat els recursos suficients perquè de manera autodidacta es pugi fer efectiu tot el procés d'implantació.

Recursos i materials disponibles a l'apartat 'Productes Rse.Coop':

  • Qüestionari d'autodiagnosi.
  • Informe sobre resultat d'autodiagnosi.

Pla de millora

Un cop detectats els aspectes de responsabilitat social, més o menys, treballats en l'empresa, s'establirà un pla de millora; d'una banda, per enfortir les qüestions menys practicades, de l'altra, per millorar els aspectes més desenvolupats en matèria d'RSE, considerant els seus nivells d'aplicació (intern i extern) i les dimensions (econòmic, social, ambiental).

El pla de millorar ha de definir objectius assolibles i d'aplicació gradual que parteixin de les necessitats de l'empresa i que hauran d'estar integrats en la gestió integral, per tal de garantir-ne el compromís i acompliment, així com per incorporar l'RSE en la quotidianitat.

En aquesta fase, es recomana assignar una persona de l'empresa com a responsable d'RSE, la qual vetllarà per l'aplicació, des d'una visió integral, de totes les accions estipulades en el pla de millora.

Recursos i materials disponibles a l'apartat 'Productes Rse.Coop':

  • Manual del tutor en Rse.Coop.
  • Plantilla per a l'elaboració del pla de millora.

Formació

D’altra banda, és molt important reforçar, mitjançant la formació, les habilitats de la persona responsable en RSE de la cooperativa i, per descomptat, de la resta de persones de l'empresa.

Actualment, trobem gran varietat d’oferta formativa en aquesta matèria, com per exemple: elaboració de memòries de sostenibilitat, millores directives, plans d’igualtat, elaborar mesures de conciliació, mediambient, innovació...

Per obtenir més informació sobre formació vigent consulta els webs següents:

  • Formació programada: www.fcac.coop
  • Formació a la carta (formació a mida, segons necessitats de l'empresa) i formació programada: www.aposta.coop

Eines i recursos

Amb l'objectiu de facilitar el procés d'implantació de l'RSE, us oferim un seguit d’eines i recursos gratuïts: programari informàtic RSE.COOP, manual de conciliació, manual d’intercooperació, manual del tutor en RSE.COOP...

  • En l'apartat sobre 'Productes Rse.Coop' trobareu els materials en format descarregàble i classificats per categories.

Validació i verificació

Per desplegar amb eficàcia la implantació serà de gran ajut l'eina informàtica RSE.COOP, ja que permet introduir els valors, quantitatius o qualitatius, de cada un dels indicadors que donaran resposta als objectius de millora, a més permet fer un procés de validació que culminarà amb la generació automàtica de la memòria de sostenibilitat.

En cada període de publicació de la memòria de sostenibilitat (anual, semestral...), l'eina informàtica permet comparar i verificar el grau d'assoliment de cada indicador. La memòria de sostenibilitat generada pot sotmetre's a verificació externa, a través de tercers que configuren el propi grup d'interès i a través d'una empresa de certificació.

  • Les empreses que s'hagin basat en l'eina Rse.Coop i els estàndards del GRI, si ho desitgen, poden penjar les seves memòries de sostenibilitat, a través d'un formulari que trobareu a l'apartat 'Empreses Rse.Coop' i us informarem sobre com penjar la memòria al web del GRI.

Marca

La marca RSE.COOP, propietat de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, reconeix a les empreses cooperatives o organitzacions de l'economia social que desenvolupen polítiques de gestió empresarial socialment responsable i que publiquen una memòria de sostenibilitat d'acord amb els indicadors de GRI i els indicadors específics estipulats per la mateixa economia social.

  • Podeu emprar la marca RSE.COOP en els vostres materials i comunicacions, només cal que us adreceu a l'apartat 'Marca Rse.Coop', llegir les condicions d'ús i omplir el formulari de sol·licitud. El procés de sol·licitud i ús de la marca és gratuït.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Rse.Coop Implantació