RseCoop

Eina per mesurar la responsabilitat social empresarial

Què és l'eina informàtica Rse.Coop?

L'eina o programari digital RSE.COOP, propietat de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, ha estat dissenyat per conèixer i quantificar el grau de responsabilitat social de les empreses (RSE) de l'economia cooperativa.

avaluacio4L'eina consta, per una banda, d'un marc teòric en què hi trobarem la definició dels principals conceptes que formen part del lèxic de l'RSE, l'explicació metodològica i del programa RSE.COOP, així com els diferents sistemes de mesura; per l'altra, es presenta, amb el nom d'avaluació, el conjunt de continguts que formen part de l'autoavaluació, seguiment, verificació i quantificació de la responsabilitat social. Per tant, en aquest apartat es donaran resposta als objectius marcats al pla de millor a través del indicadors.

 

La secció d'avaluació, consta de diferents apartats que tenen la funció de guiar, facilitar la complimentació de la informació rellevant i realitzar un seguiment del nivell d'implantació dels diferents compromisos de responsabilitat social. A més, l'eina està preparada per generar un esborrany de memòria de sostenibilitat. En aquesta secció, trobarem quatre apartats, són els següents:

Organització: apartat sobre els aspectes generals de l'organització (declaració, dades bàsiques, organigrama, activitats, productes i serveis, període de la memòria de sostenibilitat...)

Bàsica: permet a l'organització identificar la seva posició envers l'RSE a partir d'unes preguntes o paràmetres generals, que consideren diversos vectors de la responsabilitat social.

Avançada: permet incorporar la descripció dels compromisos per vectors, incloure bones pràctiques, descripció dels indicadors, alhora que permet generar gràfics i taules comparatives que faciliten el seguiment del nivell d'implantació.

Informes: permet generar l'esborrany de la memòria de sostenibilitat, d'una manera flexible que permet realitzar modificacions.

 

El programari informàtic inclou també un apartat d'ajuda, un d'accessibilitat i es presenta en 5 idiomes (català, anglès, gallec, basc i castellà).

 

En cada un dels apartats a complimentar, es descriu breument el tipus d'informació que cal anotar; s'ha habilitat un espai per poder incloure notes internes i es permet adjuntar documents. A més, per a cada indicador es pot indicar, amb valors compresos entre el zero al cinc, el grau de resposta que les nostres actuacions donen a l'indicador en qüestió.GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Rse.Coop Eina Rse.Coop