avançat

Nivell d'aplicació: avançat

nivellavancatTal i com s'ha exposat en l'apartat 'Nivells d'aplicació de la memòria i la responsabilitat social', el nivell avançat d'aplicació de la responsabilitat social equivaldria, en la memòria de sostenibilitat, al nivell B o B+, però també el nivell A o A+, segons criteris definits per la guia de GRI, afegint-li un nivell 2 o 1, segons criteris aplicables a les empreses de l'economia cooperativa.

El nivell avançat representa aprofundir amb els aspectes de la responsabilitat social. Aquest fase, sovint va lligada a la integració, en la gestió, de normes de qualitat i eficiència, vinculades als productes i serveis de l'empresa. Tanmateix, cal integrar tots els elements que tenen a veure amb la gestió (normes de qualitat, mesures de responsabilitat social...) per garantir l'èxit d'aquesta i de la posterior elaboració de la memòria de sostenibilitat.

Quan s'avança en els processos que requereixen la implicació de varis agents (interns i externs) de l'organització, cal comptar amb una clara implicació i predisposició, tant del Consell Rector com l'equip directiu; és a dir, un compromís.

_ Recomanació

En aquest nivell, tenir present els resultats obtinguts en fases més bàsiques de l'RSE serà important, per tal de proposar-nos objectius més atrevits. Elaborarem una nova diagnosi, partint de les millores aplicades en etapes anteriors, que ens permetrà fixar un nou pla d'acció i de millora que culminarà en l'elaboració de la memòria de sostenibilitat. Alhora, els resultats reportats en aquesta memòria, ens serviran com a punt de partida per una nova diagnosi i, consegüentment, un nou pla d'acció i una nova memòria de sostenibilitat. I així successivament.

  Eina informàtica:

El nivell avançat de l'eina informàtica permet generar una memòria de sostenibilitat des del nivell C a l'A. Alhora, també permet obtenir des del nivell 1 al 3, pel que fa als indicadors de l'economia social.

  Fases de planificació:

01.Per iniciar el procés, és important comptar amb el compromís del Consell Rector i l'equip directiu

02.Iniciar les primeres fases del procés d'implantació: la diagnosi i el pla d'acció, considerant les millores obtingudes anteriorment, amb la finalitat d'aprofundir més en aquests aspectes i incorporar nous reptes.

03.Reportar,a l'equip implicat, les accions del pla de millora i assignar una persona responsable en matèria de responsabilitat social.

04.Desenvolupar les actuacions previstes en el pla de millorar. En aquest moment, es poden detectar desfasaments entre les previsions inicials i el que realment es pot dur a terme, per això farem una correcció de les variacions.

05.Dur a terme la formació necessària per millorar les competències de la plantilla, l'equip directiu i el Consell Rector.

06.Recopilar la informació resultant, estructurar els continguts i començar a elaborar la memòria de sostenibilitat.

  Materials necessaris:

01.Qüestionari d'autodiagnosi i darrera memòria de sostenibilitat.

02.Plantilla per a la redacció del pla de millora.

03.Pla de formació integral de les persones de l'empresa.

04.Altres recursos i eines de l'Rse.Coop: manual de conciliació, plans d'igualtat, manual d'intercooperació, manual del tutor...

05.Recopilar documentació addicional d'interès del GRI.

06.Programari digital que permet l'elaboració de memòries de sostenibilitat, així com el seguiment i avaluació dels progressos en matèria d'RSE. Utilitzar l'eina digital us permetrà comparar els resultats obtinguts en diferents exercicis i, per tant, podreu analitzar amb més facilitat la vostra evolució i millora.

Tots aquests materials es troben a l'apartat 'Productes Rse.Coop' del web.