RseCoop

bàsic

Nivell d'aplicació: bàsic

nivellbasicTal i com s'ha exposat en l'apartat 'Nivells d'aplicació de la memòria i la responsabilitat social', el nivell bàsic d'aplicació de la responsabilitat social equivaldria, en la memòria de sostenibilitat i en el cas que es donin resposta a indicadors específics, al nivell C o C+, segons criteris definits per la guia de GRI, afegint-li un nivell 3, segons criteris aplicables a les empreses de l'economia cooperativa.

En el cas que no es donin resposta a indicadors específics, només obtindrem un informe elemental que representarà un primer contacte a l'RSE.

Aquest nivell, representa una primera presa de contacte amb els aspectes de la responsabilitat social. Tanmateix, requereix d'una prèvia organització per implantar les mesures de responsabilitat social, així com per elaborar posteriorment la memòria de sostenibilitat, amb més èxit.

Quan s'inicien processos que requereixen la implicació de varis agents (interns i externs) de l'organització, cal comptar amb una clara implicació i predisposició, tant del Consell Rector com l'equip directiu; és a dir, un compromís.

_ Recomanació

En aquest nivell, les fases que integren el procés d'implantació són l'etapa més important. La diagnosi, primera fase de la implantació, ens serà la base sobre la qual elaborarem el pla d'acció i de millora i que ens permetrà al final del procés elaborar una memòria de sostenibilitat o informe elemental, segons el nivell escollit. Alhora, els resultats reportats en aquesta memòria, ens serviran com a punt de partida per una nova diagnosi i, consegüentment, un nou pla d'acció i una nova memòria de sostenibilitat. I així successivament.

  Eina informàtica:

El nivell bàsic de l'eina informàtica permet generar l'informe elemental i, per tant, no li podrem atribuir cap qualificació, ni per indicadors GRI ni per l'ES.
En el cas que vulguem obtenir un nivell C o C+, a banda de la informació que ens sol•licita el nivell bàsic de l'eina informàtica haurem de donar resposta als indicadors que ens exigeix aquest nivell, pel que fa al GRI i, si escau, l'ES.

  Fases de planificació:

01.Per iniciar el procés, és important comptar amb el compromís del Consell Rector i l'equip directiu

02.Iniciar les primeres fases del procés d'implantació: la diagnosi i el pla d'acció.

03.Reportar,a l'equip implicat, les accions del pla de millora i assignar, si s'escau, una persona responsable en matèria de responsabilitat social.

04.Desenvolupar les actuacions previstes en el pla de millorar. En aquest moment, es poden detectar desfasaments entre les previsions inicials i el que realment es pot dur a terme, per això farem una correcció de les variacions.

05.Dur a terme la formació necessària per millorar les competències de la plantilla, l'equip directiu i el Consell Rector.

06.Recopilar la informació resultant, estructurar els continguts i començar a elaborar la memòria de sostenibilitat.

  Materials necessaris:

01.Qüestionari d'autodiagnosi.

02.Plantilla per a la redacció del pla de millora.

03.Pla de formació integral de les persones de l'empresa.

04.Altres recursos i eines de l'Rse.Coop: manual de conciliació, plans d'igualtat, manual d'intercooperació, manual del tutor...

05.Recopilar documentació addicional d'interès del GRI.

06.Programari digital que permet l'elaboració de memòries de sostenibilitat, així com el seguiment i avaluació dels progressos en matèria d'RSE. Es recomana, dins les vostres possibilitats, començar a emprar l'eina perquè quan us trobeu en un nivell més avançat podreu comparar diferents exercicis i, per tant, podreu analitzar amb més facilitat la vostra evolució i millora.

Tots aquests materials es troben a l'apartat 'Productes Rse.Coop' del web.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici bàsic