RseCoop

Polítiques públiques

 
 
 
 
Línia 3: subvencions als projectes empresarials d'enfortiment i intercooperació destinades a cooperatives i societats laborals. En aquesta línia serà actuació subvencionable, entre d'altres, l'elaboració i implantació de la responsabilitat social empresarial a través de la metodologia RSE.COOP.
Departament d'Empresa i Ocupació -Economia Cooperativa

Transferència Rse.Coop

 
 
 
 
La metodologia Rse.Coop ha estat transferida a totes les organitzacions de l'economia cooperativa de l'estat espanyol a través de CEPES.

Altrament, també ha estat transferida a la Generalitat de Catalunya que, juntament amb altres ens, s'ha denominat Rse.pimes.
Transferència RSE.COOP

Clàusules socials

 
 
 
 
Una de les principals eines amb què compta l'Administració per a la promoció de la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió, en els seus processos de contractació, és l'ús de les clàusules socials; l'elaboració de memòries de sostenibilitat és un dels aspectes que es contemplen per a l'adjudicació de serveis público-privats.
Departament d'Empresa i Ocupació

Benvinguts al web d'RSE.COOP

Nivells d'aplicació

En la fase d'elaboració de la memòria de sostenibilitat caldrà tenir present els continguts bàsics que caldrà exposar perquè s'incorporin els principis de GRI i de l'economia social.

D'aquesta manera, la memòria de sostenibilitat ha de contenir, com a mínim, les tipologies d'informació següents:

 • Aspectes generals de l'organització: l'empresa ha d'oferir informació sobre diferents aspectes relatius a la seva estructura organitzativa i aspectes claus i estructurals de la pròpia memòria:
  • Estratègia i anàlisi.
  • Perfil de l'organització.
  • Perfil, abast i cobertura de la memòria.
  • Índex de continguts GRI i de l'Economia Social.
  • Verificació.
  • Govern, compromisos i participació dels grups d'interès.
 • Informació sobre l'enfocament de gestió i indicadors d'acompliment: l'empresa ha d'informar sobre les diferents dimensions de la responsabilitat social exposant com gestiona l'àmbit econòmic, ambiental i social, ajudant-se dels diferents indicadors definits.
 • Indicadors sobre l'enfocament en relació a l'economia social i els seus indicadors: l'empresa haurà d'explicitar el valor afegit de la seva organització, l'enfocament de gestió pel fet de ser una organització de l'economia cooperativa, així com els indicadors específics que utilitza per fer el seguiment de gestió i informar sobre l'acompliment en relació els valors i principis de l'economia social.
 • Nivell d'aplicació: l'empresa haurà d'establir un nivell de qualificació de la seva memòria perquè es reconegui que està basada en els criteris definits i en els principis de l'economia social.

Els nivells d'aplicació de la memòria de sostenibilitat basada en els criteris de GRI i l'economia cooperativa són els següents:

nivellsaplicaciorse

 

Referent als nivells d'aplicació de les memòries de les organitzacions de l'economia cooperativa, el sistema segueix l'esquema de la guia G3 i planteja un treball progressiu per desenvolupar, ampliar i aprofundir en els principis de l'economia cooperativa . El sistema de classificació, està conformat per tres nivells (3, 2 i 1), incrementant de manera progressiva els requeriments d'informació:

 • Nivell 3: 50% dels indicadors de la ES definits, incorporant com a mínim un indicador de cada principi.
 • Nivell 2: 75% dels indicadors de la ES definits, incorporant com a mínim un indicador de cada principi.
 • Nivell 1: 90% dels indicadors de la ES definits, incorporant com a mínim un indicador de cada principi.

El sistema està conformat per dos paràmetres amb tres nivells cadascun (C, B i A; 3, 2 i 1) on els criteris de presentació de dades augmenten a cada nivell. Finalment, cal saber que hi ha dues opcions més d'aplicació dels nivells GRI, a més de l'autoqualificació efectuada segons la pròpia revisió:

 • Verificació externa: l'empresa pot demanar a tercers l'opinió sobre l'autoqualificació. Aquest procés permet incorporar al seu nivell el símbol "+".
 • Comprovació GRI: l'empresa pot demanar a GRI que comprovi la validesa de l'autoqualificació.

 

nivellexcelencia

En el camí de la millora empresarial, ens trobem que l'RSE representa un element més de tot un gruix d'instruments que permeten un pla de millora global en la gestió empresarial. En aquest sentit, els sistemes centrats en l'excel•lència empresarial permeten generar plans específics per alinear l'empresa en els principis de qualitat total, millora contínua i satisfacció de clients.

En l'actualitat, els models globals de gestió són poc nombrosos i bastant més complexes que els models parcials de gestió. A Europa, en general, se segueix el Model Europeu d'Excel·lència, encara que no sigui obligatori ni normatiu, de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) i les normes ISO 9001:2008 i ISO 9001:2000.

Per bé que el concepte de Gestió de la Qualitat Total es pot definir de moltes maneres, totes elles tenen els elements comuns següents: compromís i lideratge, planificació i organització, ús d'eines i tècniques, educació i formació, implicació de la plantilla, treball en equip, mesura a través d'indicadors i retroalimentació i canvi cultural. Dit d'una altra manera, la Gestió de la Qualitat Total vindria a ser com un conjunt d'assumpcions, principis, intervencions i pràctiques en matèria de gestió per a la qualitat dels productes i serveis.

Sens dubte, el camí cap a l'excel·ència és un tram obligat per a totes les empreses i organitzacions que, iniciant-se amb l'RSE i com a procés de millora, volen arribar a cotes més altres de competitivitat, lideratge, innovació i transformació dels seus productes i serveis.

GRI-OS-logo-2015

Estàs aquí:Inici Nivells d'aplicació