PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Aportacions obligatòries

Els estatuts socials fixaran l'aportació obligatòria per adquirir la condició de soci o sòcia, que podrà ser igual o proporcional a l'activitat cooperativitzada duta a terme o compromesa. L'Assemblea General, per majoria de dues terceres parts, pot determinar l'exigència de noves aportacions obligatòries, determinar la quantitat, el termini i les condicions.

Altrament, els estatuts també determinaran l'aportació dels nous socis i sòcies que s'incorporin a la cooperativa.

 

Aportacions voluntàries

L'Assemblea General pot acordar l'admissió d'aportacions voluntàries al capital i en regularà els terminis i condicions.

 

Interessos, transmissions, prestacions i altres fonts de finançament

En el cas que l'aportació al capital social doni interès es regularà per estatuts socials. En el cas de les aportacions obligatòries, el criteri del tipus d'interès es determinarà per estatuts o per l'assemblea general. En el cas de les aportacions voluntàries, el tipus d'interès es determinarà en el mateix acord d'admissió. En tots els casos, l'interès no podrà accedir de sis punts el tipus d'interès legal del diner.

Les participacions obligatòries només es podran transmetre inter vivos entre socis en els termes fixats pels estatuts i per successió mortis causa.

D'altra banda, els estatuts o l'assemblea general podran establir quotes d'ingrés o periòdiques i decidir-ne la quantitat. Aquestes quotes s'integraran al capital social i la llei determina que no són reintegrables.

L'assemblea general també podrà acordar l'admissió de finançament voluntari dels socis o terceres persones el qual no s'integrarà al capital social.

Altrament, l'assemblea general pot autoritzar l'emissió de participacions amb caràcter de deute subordinat, títols participatius i obligacions, com a font per a captació financera, d'acord amb la normativa reguladora vigent.