PRESENTACIÓ

Confederació de Cooperatives de Catalunya>

La Confederació de Cooperatives de Catalunya està integrada per les federacions de cooperatives i fonamenta el seu projecte seguint els valors definitoris de l'ètica empresarial cooperativa i de gestió democràtica, participació activa, cooperació, autonomia, independència i sostenibilitat, per tal de donar cohesió a la diversitat del món cooperatiu, d'acord amb els principis cooperatius de l'Aliança Cooperativa Internacional.

LES FEDERACIONS

Cooperatives arreu del territori
FCAC
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
[+]
FCCUC
Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
[+]
FeCEC
Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya
[+]
FCHC
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya
[+]
FCTC
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
[+]

TRANSPARÈNCIA

DADES

46.772

Llocs de treball

2.200.000

Persones sòcies entre consumidores, treballadores i productores

3.951

Empreses cooperatives

4.614

Milions d'euros

COOPERATIVES RECONEGUDES

EDICIÓ 2019
COOP 57
Compromís amb el territori
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
UNIÓ NUTS
Compromís amb la intercooperació
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
SOM ENERGIA
Reconeixements a la trajectòria
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
COOPDEVS TREBALL
Cooperativa jove i innovadora
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019
ALTERNATIVAS ECONOMICAS
Compromís amb les persones
Cooperativa reconeguda a l'edició de 2019

Activitat cooperativitzada, resultats cooperatius i resultats extracooperatius

La necessària participació del soci en l'activitat cooperativitzada és l'emblema de les societats cooperatives. És la raó de ser de les mateixes, ja que es constitueixen perquè el soci prengui part activa en la societat. En la cooperativa, tot està subordinat a la participació del soci, tant en la part productiva com econòmica.

Altrament, hi ha cooperatives que poden realitzar l'activitat cooperativitzada amb tercers no socis, dins uns paràmetres i condicions determinats per la llei.

El resultat cooperatiu és el derivat de les activitats integrades en l'objecte social, la gestió de la tresoreria, l'activitat financera de la secció de crèdit, la regularització de balanços, les plusvàlues per alienació de l'immobilitzat vinculat a l'objecte social i que es reinverteixi i en el cas de les cooperatives de treball, també serà resultat cooperatiu la realitzada per terceres persones no sòcies; cal tenir present que la llei estipula algunes concrecions sobre els resultats cooperatius citats.

El resultat extracooperatiu és el que deriva de l'activitat duta a terme per terceres persones no sòcies, llevat dels casos que s'ajustin en les cooperatives de treball associat, les activitats econòmiques alienes a l'objecte social, algunes inversions o participacions financeres i l'alienació d'actiu immobilitzat que no es consideri resultat cooperatiu.

 

Deduccions específiques

A banda de les deduccions específiques i les contemplades en la fiscalitat, hi ha un seguit de deduccions per fixar l'excedent net de l'exercici econòmic, en termes generals són les següents: l'import dels béns lliurats pels socis per la gestió i el funcionament de la cooperativa, l'import de les bestretes laborals dels socis treballadors i de treball i els interessos que es deuen als socis per llurs aportacions al capital social.

 

Aplicació dels resultats i retorn cooperatiu

La legislació estableix el procés d'aplicació de resultats, ja sigui en forma d'excedents o de pèrdues.

Per a l'aplicació dels excedents es considera l'aplicació, un cop deduïdes les pèrdues d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost de societats, del fons de reserva obligatori (FRO), el fons d'educació i promoció cooperatives (FEPC) i el fons de reserva voluntària (FRV).

Pel que fa al retorn cooperatiu dels socis, que s'establirà després de l'aplicació de l'excedent a tots els fons obligatoris establerts per la llei i els estatuts, es pot incorporar al capital social o satisfer directament a la persona. Aquest retorn s'acredita en proporció de les operacions, serveis o activitats realitzats amb la cooperativa, és a dir en funció de l'activitat cooperativitzada.