Què són les federacions de cooperatives?

Amb la finalitat de representar, defensar i promoure llurs interessos, les societats cooperatives poden constituir federacions de classes de cooperatives. Actualment, a Catalunya trobem cinc estructures federatives que agrupen les classes de cooperatives següents: agràries, consum, ensenyament, habitatges, serveis i treball.

Mitjançant aquesta organització, les empreses comparteixen uns serveis i tenen garantida la representació política en els àmbits socioeconòmics que les aplica. Tanmateix, les funcions de les federacions són les següents:

  • La representació pública, pel que fa a llur sector d'activitat o branca cooperativa.
  • La participació en la difusió, manteniment i foment dels principis cooperatius i l'estímul de l'educació i la formació cooperatives.
  • La promoció, l'organització, l'orientació i la formació cooperatives dels socis, de llurs membres de base i del públic en general.
  • La promoció i l'organització de serveis que sigui convenient als interessos de les cooperatives associades i dels socis que les integren.
  • Arbitrar o fer de mediador en els conflictes de contingut cooperatiu.
  • La promoció i la realització d'activitats que facin referència al moviment cooperatiu en general i a les branques de la cooperació en particular.

 

Organitzacions sòcies de la Confederació de cooperatives de Catalunya:

 

fedes fcacfedes fccuc fedes fecec fedes fchc fedes fctc