Què és una cooperativa

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s'han agrupat voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica.
Les cooperatives són empreses propietat de tots els membres que en són socis; aquestes empreses posen a les persones, no el capital, en el centre de l'activitat i, com qualsevol altra empresa, es poden definir a través de tres interessos bàsics: la propietat, el control i el benefici; tanmateix, només en les cooperatives els tres interessos estan generats i governats directament per tots els membres associats.
Les cooperatives segueixen un conjunt més ampli de valors que els vinculats exclusivament a la generació de benefici. En les cooperatives, les decisions adoptades equilibren la necessitat de la rendibilitat amb les necessitats dels membres i els més amplis interessos de la comunitat, ja que la propietat i el control democràtic recauen en els membres socis (individus o grups, i fins i tot les empreses de capital).

En termes generals es presenten tres formes d'agrupació de persones per crear una cooperativa:

  • Col·lectiu de persones que com a treballadores tenen el control i la propietat de l'empresa, la qual pot desenvolupar qualsevol activitat econòmica. En aquest cas, parlem de cooperatives de treball.
  • Col·lectiu de persones que s'agrupen per satisfer unes necessitats de serveis, béns o productes. Els membres associats són la clientela. En funció del producte o serveis (activitat econòmica) que rep la clientela, és a dir els socis i sòcies, parlem de cooperatives sanitàries, cooperatives d'habitatge, cooperatives d'assegurances, cooperatives de crèdit, cooperatives d'ensenyament o de cooperatives de consum en general.
  • Col·lectiu d'empresaris, productors, titulars d'explotacions, professionals per compte propi que intercooperen i s'agrupen per processar o comercialitzar els seus productes o, també, per adquirir béns o serveis. En funció del tipus de persones físiques que agrupen parlem de cooperatives agràries, cooperatives de serveis i cooperatives de segon grau.

A més, les cooperatives presenten trets diferencials i característics en els aspectes següents:

  • Tipus de socis
  • Organització social
  • Estructura econòmica i financera
  • Règim fiscal
  • Integració cooperativa