Català English Français Español

Actualitat informativa

Ajuts en forma d’avals per facilitar l’accés al finançament bancari en les empreses de l’economia social

Avui s’ha publicat al DOGC l’ordre que estableix les bases reguladores de la línia d’ajuts en forma de garantia pel finançament de les empreses de l’economia social (Ordre EMO/288/2012).
Amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament d’aquestes empreses, el Departament d’Empresa i Ocupació ha obert una línia d’ajuts en forma d’avals per cobrir les operacions de crèdit, complementàries a les que pugui aportar cada empresa.

Aquesta línia d’ajuts és possible fruit del conveni de col•laboració, entre el Departament d’Empresa i Ocupació i l’Institut Català de Finances, en què es determina la fusió dels fons existents i provinents de convenis de col•laboració signats anteriorment entre aquests organismes, consegüentment això permet establir un import màxim per prestar garantia de 8.400.041,37 euros.

Els projectes objecte d’ajuts se centren en els projectes d’inversió i els de circulant que persegueixin les finalitats següents: préstecs per al finançament d’inversió en actius fixos d’immobilitzat material i immaterial; préstecs per a capitalització de l’empresa; préstecs per a necessitats de circulant; préstecs per a bestretes de subvencions i compromisos de pagament per a contractes del sector públic.

El col•lectiu de beneficiaris són les empreses de l’economia social, d’entre els quals en destaquem les empreses cooperatives de totes branques, les federacions de cooperatives, les societats agràries de transformació, les empreses d’inserció i els centres especials de treball.

Les condicions financeres dels préstecs queden regulades en la pròpia ordre, com també queda regulada la tipologia de despeses elegibles i l’àmbit temporal d’aquestes, entre d’altres aspectes.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i, per tant, les sol•licituds es resoldran per odre d’entrada dels expedients al registre, tenint present que el període de registre abasta del 10 d’octubre al 31 de desembre d’enguany.

Descarrega’t l’ordre de bases prement aquí.