Actualitat informativa

Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals del jovent

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert la convocatòria dels Projectes Singulars.

L'objectiu dels Projectes Singulars és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació.

 

Poden ser beneficiàries de la Línia 1 les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya i poden ser les següents:

En cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d'indicar l'entitat que actuarà com a mitjà propi de l'entitat beneficiària, i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i delConsell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Etiquetes: SOC | Joventut