Català English Français Español

Actualitat informativa

Contracte de serveis de suport per a l'enfortiment de processos de desenvolupament de l'economia social i solidària a tres barris de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, des del Comissionat d’Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum (CECSSiC) i Barcelona Activa, té com una de les seves línies estratègiques d’actuació, impulsar, promoure i enfortir les Altres Economies (les economies cooperativa, social, solidària, comunitària, de les cures i les col·laboratives pel procomú) a la ciutat, en el marc del paradigma de l’economia plural, a partir de les iniciatives ja existents en cadascun dels districtes.

Així doncs, la Direcció d’Altres Economies (AE), d’acord amb el CECSSiC, treballa actualment per impulsar l’àmbit de les AE des d’una dimensió territorial, a partir de les oportunitats que cada barri i districte disposi, així com tenint en compte i enfortint aquelles iniciatives ja existents amb arrelament a la comunitat. En el marc d’aquest pla de treball, existeix la voluntat des de Barcelona Activa, de contribuir a posar les bases per al desenvolupament i reforç socioeconòmic territorial en el marc de les AE, aportant elements irecursos a cadascun dels districtes.

En aquest sentit i amb la finalitat de donar continuïtat als processos de desenvolupament de l’univers de les Altres Economies als barris de Porta, Eix Pere IV i Roquetes es considera adient portar a terme accions d’enfortiment, impuls i reforç comunitari de les iniciatives socioeconòmiques a cadascun dels territoris. Per aconseguir-ho es vol promoure el desenvolupament de les tasques d’identificació i promoció d’oportunitats d’activitat econòmica, enfortiment d’iniciatives i activitats existents, identificació de mancances i necessitats formatives dels actors, reforç de vincles i aliances, i participació i dinamització dels espais de treball conjunt aprofitant el know-how de cadascun dels territoris i processos.

Així doncs, per desenvolupar els plans de suport, s'ha obert un concurs públic per a l'adjudicació d'un contracte de serveis de suport per a l'enfortiment de processos de desenvolupament de l'economia social i solidària.

La finalitat del contracte és la de procurar els serveis tècnics especialitzats per dur a terme tasques d’identificació i impuls d’oportunitats d’activitat econòmica, enfortiment d’iniciatives i activitats existents, identificació de mancances i necessitats formatives dels actors, participació i dinamització d’espais de treball col·laboratiu, promoció i reforç d’aliances, xarxes i vincles, amb l’objectiu d’enfortir el desenvolupament socioeconòmic en el marc de les altres economies. Per assolir aquesta finalitat, cal tenir en compte la col·laboració de les persones de l’equip tècnic del districte designat per aquest encàrrec, les quals hauran de contribuir a la definició de l’estratègica territorial a desenvolupar per l’Ajuntament de Barcelona en el foment de l’economia social i solidària a la ciutat, així com la necessitat d’establir els mecanismes de coordinació pertinents amb les persones dels equips tècnics de la DO d’Altres Economies
de Barcelona Activa, i l’equip tècnic del Comissionat d’ECSS i Consum.