Català English Français Español

Actualitat informativa

La Confederació de Cooperatives de Catalunya dóna visibilitat al finançament empresarial

La Confederació de Cooperatives de Catalunya reuneix els principals agents que promouen línies de finançament per a empreses

L’Institut Català de Finances (ICF), Sicoop, Avalis i Oinarri exposen davant 60 empresaris i empresàries cooperativistes els instruments de suport econòmic


En l’actual context de canvi, les empreses cooperatives poden beneficiar-se de les polítiques de finançament que diversos agents (ICF, Avalis, Oinarri, Fets, Coop57, entre d’altres) estan impulsant per millorar l’economia catalana. Les cooperatives, en aquest marc, són les empreses que més estan aportant en el manteniment i generació d’ocupació; per bé que és una feina del conjunt de l’entorn empresarial, impulsar accions que millorin el nostre context econòmic.

En els darrers tres anys, s’han introduït millores substancials per facilitar, a les cooperatives, l’accés al finançament; el desconeixement general d’aquest model d’empresa ha marcat una diferència, en l’àmbit del finançament, molt rellevant respecte altres formes empresarials. Sovint les cooperatives no han tingut un accés proporcionat en el suport econòmic de les seves inversions i projectes.
En aquest context, des de les estructures representatives del moviment cooperatiu, i en concret des de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball i la Federació de Cooperatives Agràries, hem fet passes endavant per escurçar la desigualtat en el finançament a les cooperatives.

En la jornada d’avui, impulsada per la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb el suport de les estructures federatives, s’ha exposat davant 60 cooperativistes el funcionament i els productes que ofereixen l’Institut Català de Finances, Sicoop i les societats de garantia recíproca, Avalis i Oinarri, a les empreses cooperatives.

Ha iniciat la sessió Lourdes Ridameya, cap de promoció de l’ICF, exposant que l’objectiu primer de l’ICF, com a estructura orientada al finançament empresarial, és canalitzar el finançament del conjunt d’activitats que l’empresariat vol desenvolupar per millorar la situació econòmica actual. En aquest sentit, Ridameya ha fet una pinzellada als productes adreçats a les empreses i al col•lectiu d’autònoms. Des de la línia de capitalització, la d’I+I i la d’inversió a la línia ICFcrèdit, hi ha una marcada orientació a potenciar les àrees claus de futur: internacionalització, innovació, eficiència energètica, eficiència i productivitat i, per últim, formació i ocupació.

A continuació, Marc Lloveras, director general de Sicoop, ha informat sobre el funcionament i productes d’aquesta organització. Sicoop és una societat que aporta finançament a projectes de creixement i de creació de noves línies de negoci conduïts, específicament, per empreses cooperatives. Aquesta societat ofereix préstecs participatius o capital social i es caracteritza per l’acompanyament que realitzen en el projecte empresarial, ja que no actuen com a proveïdors purs, sinó que s’impliquen en l’evolució de l’empresa compartint el risc amb els socis/òcies cooperativistes.

Per a la seva banda, Joaquim Silvestre, director d’operacions d’AVALIS, ha facilitat una informació més concreta pel que fa l’accés al crèdit per part de les empreses. Mitjançant les línies d’avals (financers, tècnics i econòmics), que ofereix aquesta entitat de garantia recíproca de Catalunya, les empreses cooperatives gaudeixen de certs beneficis alhora de sol•licitar finançament a les entitats bancàries o creditícies. La Confederació de Cooperatives de Catalunya, com a soci protector d’AVALIS, ha realitzat aportacions als fons propis d’Avalis per garantir que les cooperatives federades tinguin millors condicions d’accés als avals.

Per últim, Dionisio Txaparro, director comercial d’Oinarri (societat de garantía recíproca del País Basc especialitzada en entitats de l’economia social), ha informat dels productes que han obert al mercat català, principalment per a les cooperatives de treball associat federades; de la mà de la Federació de Cooperatives de Treball, a través de la Fundació Seira, Oinarri ofereix facilitats d’accés a l’aval, tècnic o financer.

Ambdues societats, Avalis i Oinarri, ofereixen assessorament financer gratuït a les empreses que contracten algun dels seus productes, alhora que pretenen facilitar l’accés al finançament a mitjà i llarg termini, cobrir la mancança de solvència patrimonial, així com ampliar la capacitat de risc de l’empresa. Mentre que Avalis opera en totes les branques del cooperativisme federat, actualment Oinarri només ho fa amb el cooperativisme de treball associat, per bé que entre els seus reptes de futur pretenen obrir-se a la diversitat del cooperativisme català.

En definitiva, les cooperatives disposen d’un ampli ventall de possibilitats per finançar els objectius que es plantegin. Sabem que estem en uns moments difícils, especialment en l’àmbit del finançament, i per això les estructures representatives del moviment cooperatiu, Confederació i federacions, estem desenvolupant diferents mecanismes que facilitin, a les cooperatives, l’acompliment dels objectius empresarials. Haurem de continuar essent creatius en la concepció de noves eines i, per això, és important el contacte permanent amb les cooperatives, ja que, només el coneixement de les necessitats reals, ens permetrà elaborar mecanismes que contribueixin a la consolidació i creixement de l’economia cooperativa.