Català English Français Español

Actualitat informativa

Modificació de l'àmbit temporal i del termini de justificació de les subvencions per al foment de l'economia cooperativa, convocatòria any 2011

El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant l'Ordre EMO/341/2011, de 2 de desembre, amplia excepcionalment l'àmbit temporal i el termini per presentar la justificació de les accions subvencionades de l'any 2011 previstes a l'Ordre EMO 176/2011, de 15 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals. La modificació afecta la Línia 3, subvencions als projectes empresarials d'enfortiment i intercooperació destina des a cooperatives i societats laborals.

Nou àmbit temporal de les subvencions atorgades
Línia 3: des de l'1 de desembre de 2010 al 10 de desembre de 2011. Pel que fa a les empreses constituïdes amb posterioritat al 15 d'abril de 2010, podran presentar les despeses des de la data de la seva constitució.

Nou termini de justificació
Pel que fa al termini de justificació tècnica i econòmica de les subvencions atorgades (línia 3) ha passat a ser el 10 de gener de 2012 (quan abans era el 30 de novembre de 2011). Ara bé, la data màxima de les factures i altres justificants de despeses ha de ser el 10 de desembre de 2011, encara que el pagament es realitzi més tard (com a màxim el 10 de gener de 2012).
Pel que fa a la Línia 1 Incorporació de socis, no hi ha hagut cap modificació.
Els impresos de justificació de les subvencions (memòries tècniques i memòries econòmiques) els trobareu a la pàgina web d'Economia Cooperativa del Departament d'Empresa i Ocupació: Economia Cooperativa