Català English Français Español

Actualitat informativa

Subvencions per al foment, la cooperació i la promoció de les empreses cooperatives, convocatòria 2012

A data 2 de novembre de 2012 ha estat publicada l'Ordre EMO/333/2012, de 22 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment, la cooperació i la promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 per presentar sol·licituds.L'Ordre obre la convocatòria de les següents línies d'ajut:

Línia A: subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals de nova creació
L'objecte d'aquesta línea és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral de nova creació.
Es considerarà empresa de nova creació les cooperatives i societats laborals que no tinguin més de 2 anys d’antiguitat en el moment de la data de publicació de la convocatòria, a comptar des de la data d’inscripció al Registre general de cooperatives corresponent o en el cas de societats laborals, al Registre mercantil corresponent.
Les persones sòcies que s’incorporin cal que estiguin incloses en algun d'aquests col·lectius:

  • Persones desocupades
  • Treballdors/res vinculats/des a la cooperativa amb un contracte fix o temporal.

A qui va dirigit?

  • A les cooperatives.
  • A les societats laborals.

Línia B: subvencions a nous projectes empresarials de cooperació
L'objecte d'aquesta línea és donar suport als projectes empresarials de cooperació de les cooperatives i societats laboral que estableixin acords de relació entre dues o més empreses o entitats amb la finalitat d’obtenir uns avantatges recíprocs mitjançant l’execució comuna d’accions que poden ser comercials, financeres, logístiques, tecnològiques, productives, administratives, així com combinacions entre elles.

A qui va dirigit?

  • A les cooperatives.
  • A les societats laborals.


Àmbit temporal de les actuacions subvencionables
Línia A: des del 5 d'agost de 2011 fins la data de publicació de la convocatòria en curs (2 de novembre de 2012)
Línia B: des de l'11 de desembre de 2011 fins el 30 de juny de 2013 (excepcionalment, les empreses constituïdes posteriorment al 5/09/2011 poden presentar despesa des de la data de constitució). Les accions han d’iniciar-se abans del 31/12/2012.

Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar fins el 13 de novembre de 2012, inclòs, i s'hauran de fer presencialment mitjançant els impressos corresponents, i que trobareu al web del Departament d'Empresa.

Observacions
Els ajuts, tant de la Línia A com B, estan subjectes a mínimis.
L’atorgament de subvenció s’emetrà mitjançant resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
El termini de justificació de les subvencions és d’un mes des de la finalització de l’àmbit temporal fixat en cada línia.

Més informació: Departament d'Empresa i Ocupació