Català English Français Español

Actualitat informativa

Fiare Banca Ètica obre una línia de crèdit especial als socis d’Oinarri SGR

Fiare Banca Ètica -entitat financera especialitzada en productes d'estalvi i inversió socialment responsables- ha obert una línia especial de crèdit a favor dels socis patícips de la societat de garantia recíproca Oinarri. La línia els permetrà millorar les condicions per finançar inversions en immobles, actius fixos o bé, per a injecció de liquiditat.

Les empreses de l'Economia social,que formin part d'Oinarri SGR podran beneficiar-se a partir d'ara d'una línia especial de crèdit signada amb Fiare Banca Ètica, la qual permetrà que aquestes empreses (principalment cooperatives, societats anònimes laborals, fundacions i associacions), així com el segment dels autònoms, puguin assolir una sòlida estructura financera i desenvolupar d'aquesta manera la seva activitat d'una forma estable.
En aquest sentit, el conveni ara signat pretén contribuir a l'enfortiment financer a llarg termini d'aquests col•lectius amb unes condicions molt millors a les que habitualment concedeixen altres entitats.

La línia de Fiare Banca Ètica permetrà finançar, tant inversions en actius fixos (com és el cas d'immobles, maquinària o instal•lacions) com per a injeccions de liquiditat (circulant), o bé per a escometre processos de reestructuració financera.
La línia especial de crèdit -amb una durada d'un any i prorrogable anualment- es formalitzarà a través de préstecs atorgats per Fiare i avalats solidàriament per Oinarri SGR. Aquests préstecs comptaran amb un termini d'amortització de fins a 15 anys (en el cas d'inversions per a inversions en immobles, pavellons o locals) i fins a set anys per a inversions en la resta d'actius fixos i reestructuració.
En el cas de necessitat d'injeccions de liquiditat, els préstecs amb Fiare Banca Ètica tindran un termini màxim de 5 anys. A més, els préstecs tindran una carència màxima d'un any en les operacions d'injecció de liquiditat i de dos anys en la resta dels casos.

Tipus d'interès avantatjosos
En virtut d'aquest acord, totes les operacions que emprenguin els socis partícips d’Oinarri SGR comptaran amb uns tipus d'interès avantatjosos. Així, en el cas de les operacions d'inversió, s'aplicarà un tipus d'interès de l'Euribor a tres mesos +2,3 punts percentuals. En el cas de les operacions d'injecció de liquiditat o reestructuració financera s'aplicarà l'índex Euribor a tres mesos +3,3 punts percentuals.
La resta de condicions de l'acord (veure les condicions a la pàgina web www.oinarri.es) impliquen una comissió única d'obertura del 0,50%. A més, les revisions del tipus d'interès es duran a terme semestralment, mentre que la liquidació d'interessos es durà a terme de forma trimestral o mensual, per períodes vençuts.
Igualment, el capital prestat es podrà amortitzar per trimestres o mesos consecutius, un cop finalitzat, si s'escau, el període de carència. De la mateixa manera, qualsevol part del deute viu pot ser amortitzada anticipadament, totalment o parcialment, sense cap penalització.