Català English Français Español

Actualitat informativa

El ple del Parlament convalida per unanimitat el decret llei relatiu a les cooperatives

El ple ha aprovat amb el suport de tots els grups la convalidació del primer decret llei de la legislatura, relatiu a l'adaptació de les cooperatives catalanes a la normativa internacional en matèria comptable.

L’aprovació del decret llei de modificació de la llei de cooperatives i que permetrà que les cooperatives puguin considerar un capital com a fons propi, ha donat peu a un interessant debat en què tots els grups parlamentaris han explicitat les fortaleses del cooperativisme i les seves capacitats per contribuir en el desenvolupament social i econòmic de Catalunya.


Decret llei sobre les cooperatives
En la sessió parlamentària d’ahir s’aprovà per unanimitat la convalidació del decret llei 1/2011, del 15 de febrer, de modificació de la llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives de Catalunya. El decret modifica la llei vigent per adaptar-la a les normes internacionals de comptabilitat, de manera que es doni cobertura legal a les modificacions d'estatut de les cooperatives catalanes que voluntàriament decideixin crear una categoria d'aportacions de capital no reemborsables.
El decret llei respon, amb caràcter d’urgència i necessitat, a una norma europea i a l’entrada en vigor, el mes de desembre, de l’adequació del Pla General Comptable de les cooperatives.
El conseller d'empresa i ocupació, Francesc Xavier Mena, ha estat l'encarregat d'exposar davant la cambra la iniciativa legislativa, que ha estat consensuada amb el sector.


Les empreses cooperatives a Catalunya: l’emprenedoria col·lectiva, la generació d’ocupació no deslocalitzable
Diversos diputats han manifestat que el sector cooperatiu té un pes significatiu en l’economia catalana, tant pel seu recorregut històric com l’actual. Mentre la major part de formes empresarials estan patint, des de 2008, un decreixement, l’emprenedoria col·lectiva en clau cooperativa ha conduit, en els darrers dos anys, un creixement del 14%.
S’ha destacat també que es tracta d’un model d’empresa generador d’ocupació estable i de qualitat, compromès amb les persones, arrelat al territori i que, per tant, difícilment es deslocalitza. A més, per la manera de funcionar són empreses que aporten uns valors afegits molt importants, ja que incorporen en el fet del treball el coneixement directiu, el d’emprenedoria, el de gestió, pel fet que són empreses col·lectives basades en el capital humà.


Les cooperatives com a força tractora del model productiu
Per bé que el decret llei aprovat és considerat, estesament, com una solució tècnica, la majoria de partits parlamentaris coincideixen en detallar que cal proveir el sector cooperatiu dels recursos, instruments i eines necessàries per impulsar aquest model d’empresa no capitalista, garantir la seva competitivitat en el mercat, així com el seu enfortiment.
Es posa èmfasi en què cal tenir present la importància del sector cooperatiu no només pel que històricament ha aportat a l’economia catalana, sinó també per les possibilitats de futur que pot representar pel nostre país, des del punt de vista social i econòmic, pel seu nivell de compromís i l’esperit emprenedor, a més dels valors i principis que lideren. Es valora aquest model d’empresa com una via de redreçament de la situació econòmica del país, així com de recuperació de mercantils que es troben en situació de crisi perquè poden evitar la pèrdua de llocs de treball.
Les societats cooperatives responen a unes necessitats econòmiques i socials de manera sostenible, ja que són empreses més perdurables en el temps, no especulatives i que posen en valor a les persones per sobre del capital.


Les necessitats de l’empresa cooperativa. Les mesures per competir en igualtat de condicions. L’any 2012, Any Internacional de les Cooperatives
En el transcurs de les diverses intervencions s’ha manifestat la importància d’apostar per polítiques actives que permetin l’enfortiment de les cooperatives, fer-les més innovadores, potents i atractives. S’ha plantejat la importància de donar continuïtat a esdeveniments com la primera Setmana de l’Economia Cooperativa, impulsada i liderada el 2009 per la Confederació de Cooperatives de Catalunya i el Departament de Treball (actual Departament d’Empresa i Ocupació) ja que, es tracta d’iniciatives que ajuden a crear esperit emprenedor.
S’ha valorat la importància i necessitat de determinar els ajuts econòmics i instruments adreçats a les cooperatives per tractar-se d’empreses diferencials i singulars, no només en l’àmbit comptable sinó també en l’econòmic perquè en moments de crisi no es deslocalitzen del territori i creen ocupació.
A banda de les línies d’ajut, marcades i estipulades per les competències exclusives que la Generalitat té en matèria de cooperatives, s’ha manifestat que el decret llei aprovat avui ha d’anar acompanyat d’altres mesures que permetin a les societats cooperatives competir en igualtat de condicions respecte a altres formes jurídiques; mesures que, alhora, potenciïn els seus valors, principis i qualitats. En aquest sentit, s’ha parlat d’una necessària reforma fiscal, financera i econòmica; una reforma en la llei de cooperatives per adaptar-la a les cooperatives del segle XXI i perquè la cooperativa d’avui suporta unes càrregues parafiscals-fiscals que s’estan agreujant. També, s’ha exposat que caldria considerar un sistema de bonificacions adreçat a abaratir els costos notarials, registrals i fiscals que algunes cooperatives hauran de fer front arran de l’entrada en vigor del decret llei 1/2011.
Altrament, s’ha exposat que l’ONU ha declarat el 2012 l’Any Internacional de les Cooperatives, en aquest sentit s’ha fet la crida al govern perquè es posi el cooperativisme en valor i en la justa mesura, ja que pot aportar valors d’enfortiment al teixit productiu actual de Catalunya.
Per últim, destacar que part dels partits parlamentaris han considerat oportú mantenir debats, sobre l’economia cooperativa en sessió parlamentària i en el decurs de la legislatura, que posin les bases d’ un pla estratègic pensat en l’avenir del teixit productiu i econòmic de Catalunya en matèria de cooperatives i economia social.