Català English Français Español

Actualitat informativa

El Parlament Europeu es pronuncia fermament a favor de les cooperatives i de l'Economia Social per a sortir de la crisi

El Parlament Europeu ha aprovat l'informe "sobre la contribució de les cooperatives a la crisi" en què sol•licita a la Comissió i als Estats membres a que potenciïn les cooperatives i altres empreses de l'Economia Social com a eines per sortir de la crisi.

L'informe presentat per l'eurodiputada Patrizia Toia, assenyala que les cooperatives, juntament amb altres empreses de l'economia social, tenen un paper essencial en l'economia europea, especialment en temps de crisi, en combinar la rendibilitat amb la solidaritat, crear llocs de treball de qualitat, reforçar la cohesió social, econòmica i regional i generar capital social.

A l'informe es constata que, en els darrers anys, s'han creat centenars de cooperatives industrials i de serveis a causa de la reestructuració i recuperació d'empreses en crisi o sense successor, salvant i revitalitzant així activitats econòmiques i llocs de treball a escala local; així mateix, constata que les cooperatives d'iniciativa social especialitzades en la integració laboral proporcionen feina a més de 30.000 persones discapacitades o desfavorides en els sectors de la indústria i els serveis; l'informe, també destaca que les cooperatives s' han convertit en un model per als treballadors i treballadores autònoms i les professions liberals, i que aquest model ha adquirit notable importància en nous sectors, com els serveis socials o d'atenció sanitària, els serveis digitals i de suport empresarial i els serveis d'interès general prestats anteriorment pel sector públic.

Consegüentment, es destaca que les cooperatives tenen un paper molt important a la Unió en termes econòmics, socials, laborals i de desenvolupament sostenible, a més de ser un motor d'innovació social, element de gran importància, tant en l'Estratègia Europa 2020 com en el programa Horitzó 2020. Per això, es demana una major atenció a les cooperatives i a l'Economia Social en les polítiques de recuperació econòmica, les polítiques industrials, el Pla d'Emprenedoria 2020 i els Fons Estructurals 2014-2020.

 

Resistència a la crisi i model sostenible
A l'informe, es posa de relleu que les cooperatives estan generant i mantenint ocupació, alhora que mostren millors nivells de creixement (en nombre d'empreses, llocs de treball i manteniment d'activitat) que altres models empresarials; assenyala que, tot i la crisi, s'han creat cooperatives en sectors nous i innovadors i que hi ha proves convincents de la seva solidesa, especialment pel que fa a les cooperatives bancàries i a les cooperatives de treball i de serveis.

Opina que aquesta gran resistència es deu en gran part al model cooperatiu de governança, que es basa en la propietat conjunta, la participació i el control econòmics i democràtics i l'organització i gestió per part dels socis interessats, així com en el compromís amb la comunitat; també es deu al seu mètode característic d'acumulació de capital, que és menys dependent de l'evolució dels mercats financers i està associat, tant a l'assignació dels excedents als fons de reserva com a la realització dels objectius de l'entitat, amb objectius socials i econòmics equilibrats i en la millora del seu funcionament i activitat. Considera que aquest model contribueix a garantir que les cooperatives adoptin un enfocament a llarg termini que passa de generació en generació i les consolida en l'economia local, contribuint al desenvolupament local sostenible i garantint que no es deslocalitzen, fins i tot quan adquireixen una dimensió internacional.

 

Economia de mercat
El model empresarial cooperatiu contribueix a un autèntic pluralisme econòmic, que esdevé un element indispensable de l'«economia social de mercat». Assenyala que, gràcies al seu caràcter descentralitzat, el model cooperatiu contribueix notablement, per exemple, a l'execució de les prioritats fixades per al 2020 en la Directiva sobre les fonts d'energia renovables, així com al pas de l'energia fòssil/nuclear a l'energia renovable. Això queda palès veient com, en els darrers anys, la ciutadania ha creat més de 1.000 cooperatives en l'àmbit de les energies renovables, les quals permeten que la societat es converteixi en impulsora de projectes locals i estimuli la realització d'inversions, el que, al seu torn, la participació de la ciutadania en la producció energètica afavoreix a la conscienciació social de la necessitat de fer un consum d'energia sostenible i eficient, així com augmentar el control sobre els preus de l'energia.

La forma cooperativa proporcionar solucions col·lectives a problemes comuns, permet el desenvolupament d'economies d'escala i afavoreix la participació directa de la ciutadania per respondre a diferents necessitats com, per exemple, els serveis socials i sanitaris, els serveis escolars, els serveis comercials, les comunicacions, etc.

 

Polítiques públiques
L'informe aprovat recull diverses recomanacions i insta als òrgans competents a desenvolupar-les i a traslladar-les als governs i parlaments dels Estats membres. Les principals recomanacions que s'haurien de traslladar en polítiques públiques us les presentem, a continuació, de manera resumida:


A. Desenvolupament empresarial

  1. Facilitar l'accés de les cooperatives a tota la gamma de serveis de suport empresarial.
  2. Eliminar les barreres de naturalesa legal, administrativa o burocràtica que impedeixen o limiten el desenvolupament de les cooperatives.
  3. Facilitar l'accés als mercats de les petites societats cooperatives de crèdit.
  4. Incloure a les cooperatives a totes les polítiques de la UE.
  5. Adoptar les mesures necessàries per garantir la igualtat d'oportunitats entre les cooperatives i altres formes empresarials.
  6. Facilitar i promoure la creació d'agrupacions de cooperatives i empreses socials per exercir un paper més important en la cadena de producció i distribució, així com per donar suport a les economies d'escala necessàries per finançar activitats de recerca, desenvolupament i innovació.

 

B. Accés al crèdit i eines financers

  1. Facilitar l'accés de les cooperatives al crèdit, especialment les de treball, iniciativa social i les de serveis.
  2. Recolzar financerament i dotar un pressupost per a les transmissions d'empreses en fallida o sense successor als empleats.
  3. Promoure iniciatives de suport a la capitalització sense que es consideren ajudes estatals.
  4. Garantir l'accés als mecanismes de finançament a escala de la UE.
  5. Prestar especial atenció (o reservar una quota percentual) a les cooperatives que tenen per objecte l'accés al treball de persones desfavorides.

 

C. Creació i manteniment de l'ocupació

  1. Elaborar mesures de suport a l'ocupació juvenil en les cooperatives.
  2. Promoure polítiques i mesures en favor del manteniment dels llocs de treball existents.
  3. Incloure als fons plurianual instruments i programes operatius que facilitin la creació de cooperatives, així com les transmissions empresarials en forma de cooperativa.

 

D. Marcs normatius

  1. Garantir, a través de disposicions legislatives, el principi de llibertat d'actuació empresarial.
  2. Flexibilitzar les normes de contractació pública en el cas de les empreses dirigides pels empleats.
  3. Revisar la legislació europea aplicable a les cooperatives, per tal d'adoptar una política global que doni suport a aquest model empresarial.
  4. Elaborar mesures reguladores per evitar interpretacions divergents i el risc de crear avantatges o desavantatges competitius a escala regional, nacional o macroregional.
  5. Adoptar polítiques i mecanismes fiscals específics que facilitin la participació dels empleats en el capital i en els resultats de les seves empreses.
  6. Considerar a les cooperatives bancàries en la regulació dels mercats financers i en la consegüent legislació d'execució.
  7. Establir el dret preferent per als empleats a fi de generar les condicions més propícies per a una oferta pública d'adquisició d'una empresa que va a tancar.

 

E. Desenvolupament territorial, reconeixement i representació

  1. Reconèixer el paper de les cooperatives en el diàleg social a escala nacional, així com el paper dels bancs de crèdit cooperatiu.
  2. Determinar, en cooperació amb els interlocutors socials i altres parts interessades a escala regional i local, quins sectors estratègics es presten al desenvolupament de projectes cooperatius.
  3. Col·laborar amb els interlocutors socials i amb el moviment cooperatiu per avaluar la viabilitat i eficàcia dels casos que es donin de transformació de les empreses en cooperatives.
  4. Reforçar els serveis mitjançant la creació d'una unitat encarregada de les cooperatives i altres organitzacions de l'economia social.

 

F. Educació, formació i difusió

  1. Incloure, amb caràcter permanent, la forma cooperativa en els plans d'estudi universitaris i escoles de direcció d'empreses.
  2. Establir dispositius per facilitar la cooperació i l'intercanvi de millors pràctiques i mètodes.
  3. Promoure un millor coneixement de les cooperatives.
  4. Estimular la difusió en els Estats membres del model cooperatiu com a instrument privilegiat per a la creació de nova ocupació.

 

Per a més informació:

Accedir a l'informe [versió en anglès] - [versió en castellà].