Català English Français Español

Actualitat informativa

Tràmits per a la creació d'una cooperativa

Per a la constitució d'una empresa cooperativa, els tràmits que s'han de seguir són els que es presenten en la seqüència següent:

  1. Redacció dels estatuts socials
  2. Celebració de l’assemblea constitutiva
  3. Escriptura pública
  4. Codi d’identificació fiscal
  5. Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD)
  6. Inscripció en el Registre de Cooperatives
  7. Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
  8. Alta en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  9. Alta a la Seguretat Social
  10. Llicències municipals i altres tramitacions administratives
  11. Llicència d’ocupació
  12. Llicència o permís d’obertura
  13. Notificació d’obertura del centre de treball
  14. Patents i marques
  15. Pla de prevenció de riscos laborals
  16. Protecció de dades

Vegem-los, un per un, a través del apartats de navegació del lateral.

 

Documents relacionats:

{phocadownload view=category|id=20|text=Recursos: guies i manuals sobre creació de cooperatives i recuperació d'empreses|target=s}

{phocadownload view=category|id=6|text=Formularis: models de formularis, tant dels tràmits de constitució de la societat com de les llicències i permisos d'activitat|target=s}

{phocadownload view=category|id=1|text=Normativa: estructura jurídica, fiscal i comptable|target=s}

NIF, ITP, AJD i inscripció al Registre

Codi d'identificació fiscal

Una vegada el notari entrega una còpia simple de l’escriptura de constitució de la societat, cal anar a alguna de les seus de l’Agència Tributària a Catalunya per tal d’obtenir el Codi d’Identificació Fiscal (CIF), la qual cosa suposa presentar l’imprès 036. El CIF és en les persones jurídiques el que el DNI és en les persones físiques.

En aquest moment, l’Agència entregarà un CIF provisional fins que la societat estigui inscrita en el Registre de Cooperatives; llavors, cal tornar a Hisenda per obtenir el CIF definitiu. Aquests dos actes són un tràmit formal important, però no hi ha cap variació entre el número de CIF que acompanyarà tota la vida de la societat. Les seus de l’Agència Tributària es poden trobar al web www.aeat.es.

 

Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD)

És un impost de naturalesa directa que grava les persones jurídiques.

La cooperativa està obligada a presentar l’autoliquidació a l’Oficina Liquidadora del Departament d’Economia i Finances.

No té cap cost, ja que està exempta per la llei 20/90, de règim fiscal. Les direccions de les oficines liquidadores es poden trobar a la web www.e-tributs.net/pt/ca/inici/adreces

 

Inscripció en el Registre de Cooperatives

Una vegada efectuats aquests passos, la cooperativa s’ha d’inscriure al Registre de Cooperatives. Cal presentar una còpia autèntica i una còpia simple de l’escriptura pública de constitució, que són facilitades pel notari. A més, cal presentar l’autoliquidació de l’ITP i de l’AJD, així com el Codi d’Identificació Fiscal (CIF).

Les cooperatives de primer grau s’inscriuen en el Registre Territorial, que es troba en les Delegacions Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació.

Els documents mencionats els entregarà adjunts a una sol•licitut de calificació i inscripció en el Registre.

Els documents esmentats s’han d’entregar adjunts a una sol•licitud de qualificació i inscripció al Registre de Cooperatives. El Registre qualificarà i, si escau, inscriurà la constitució en un termini de tres mesos; si passat el termini no hi ha resolució expressa, la sol•licitud s’entendrà desestimada. Habitualment el Registre emet una resolució indicant la constitució de la societat o, en cas contrari, els defectes que s’han de solucionar per procedir a la constitució.

Una vegada la cooperativa estigui inscrita, s’han de fer una sèrie de gestions, com obtenir el CIF definitiu; a partir d’aquest moment ja es pot operar com a societat cooperativa sense els mots “en constitució”.

Taxes aplicables segons l’article 54, sobre la modificació del títol XXVI del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya recollit en la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics:

 • Inscripció de constitució de cooperatives: 59,80 euros.
 • Inscripció de constitució i dissolució d’un grup cooperatiu: 59,80 euros.
 • Emissió de certificació negativa de denominació de la societat cooperativa o, si escau, de la resolució corresponent: 13,80 euros.
 • Emissió de la certificació negativa de denominació o, si escau, de la resolució corresponent, pel procediment de cooperativa exprés: 20,00 euros.

Què cal tenir present a l'hora de crear una cooperativa?

QUÈ CAL TENIR PRESENT A L'HORA DE CREAR UNA COOPERATIVA?

Una cooperativa és una forma única de fer empresa que requereix un enfocament diferent a l’hora de desenvolupar-la, ja que és un negoci i, alhora, una associació de persones i l'èxit de la cooperativa dependrà de com es construeixen les bases per a cadascuna d'aquestes dues dimensions.

El procés de desenvolupament no és fàcil; tanmateix, a tot el món existeix un gran nombre d'experiències empresarials cooperatives que estan creixent en el mercat i estan consolidant les economies dels territoris on operen i que ens poden servir de model i guia.

Altrament, no podem parlar d'una guia unívoca que respongui a totes les qüestions que es poden generar en el procés de creació d'una cooperativa, més enllà de la forma jurídica, ja que cada cooperativa és única pel que fa a l'autogestió i autonomia organitzativa, però també pel que fa a la tipologia de socis que configuren la base social.

Per tant, per iniciar el plantejament empresarial de cooperativa hem de tenir clar, d'una banda, que en una cooperativa el projecte empresarial està impulsat a través d'un col·lectiu de persones, físiques o jurídiques, i no per una única persona i, de l'altra, que té una organització societària pròpia molt diferent al de les empreses de capital. Us indiquem els principals aspectes de planificació que s'han de tenir presents:

 Estructuració del negoci

 • Pla de viabilitat
 • Pla d'empresa
 • Pla comercial, màrqueting i comunicació
 • Pla financer

Estructuració de la dimensió cooperativa

 • Estructuració de la propietat
 • Procés d'incorporació de persones sòcies
 • Construcció de l'estructura democràtica
 • Redacció dels estatuts socials
 • Elaboració del Reglament de Règim Intern