Català English Français Español

Actualitat informativa

Estatuts socials, assemblea constituent i escriptura pública

Redacció dels estatuts socials

Els estatuts han de contenir, com a mínim, els elements següents:

 1. La denominació de la societat. És a dir, el nom de l’empresa.
 2. El domicili social. L’adreça.
 3. L’activitat que constitueix el seu objecte social. Per exemple, serveis de jardineria o producció i comercialització de productes carnis.
 4. La durada. Si es constitueix per temps determinat o indefinit.
 5. L’àmbit territorial de l’activitat cooperativa principal.
 6. El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials. Si és limitada o il·limitada.
 7. Les diferents classes de socis. Si existeixen socis col·laboradors, socis de treball, si es considera la possibilitat de socis en excedència, etc.
 8. Els requisits per a l’admissió i la baixa dels socis.
 9. Quant a les característiques dels socis que s’incorporen, cal tenir en compte el principi d’adhesió voluntària i oberta, per la qual cosa els criteris han de ser objectius i no s’han de posar impediments per raó social, sexe, raça, política o religió, sempre que les persones siguin capaces de realitzar l’activitat cooperativitzada i estiguin disposades a acceptar-ne les responsabilitats.
 10. Pel que fa a la baixa dels socis s’han d’indicar els procediments per tal que la baixa sigui justificada, així com les deduccions en cas contrari, i la forma de devolució de les aportacions.
 11. Els drets i les obligacions dels socis i sòcies, indicant el compromís o la participació mínima d’aquests en les activitats de la cooperativa, així com el reconeixement dels seus drets a accedir a la informació sobre la situació financera de la cooperativa.
 12. Les normes de disciplina social, la tipificació de les faltes i les sancions, els procediments sancionadors i els recursos que s’hi poden interposar.
 13. El capital social mínim de la cooperativa i la determinació de l’aportació obligatòria inicial dels diferents socis de la societat.
 14. El dret de reemborsament de les aportacions dels socis i el règim de transmissió d’aquestes.
 15. Els criteris d’aplicació dels resultats, amb la determinació dels percentatges dels excedents (resultats menys impostos) que s’han de destinar als fons socials obligatoris.
 16. La manera i el termini per convocar l’assemblea general, així com el règim d’adopció dels acords.
 17. L’estructura dels òrgans socials d’administració i control que tinguin caràcter obligatori, així com el seu règim d’actuació.
 18. Les normes sobre el procediment electoral i la remoció dels òrgans socials.
 19. Els membres del consell rector als quals es confereix el poder de representació.
 20. Les causes de dissolució de la cooperativa.
 21. Els criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.

 

Celebració de l'assemblea constitutiva

Se celebrarà l'assemblea de constitució, que es recollirà en una acta per elevar a públic (portar al notari) els acords que s'adoptin a l'assemblea i per procedir a inscriure aquesta constitució al Registre de Cooperatives.

L'acta de l'assemblea constitutiva té un format similar al de qualsevol altra acta i ha d'indicar el lloc on se celebra l'assemblea, el dia en què se celebra i les persones que es reuneixen, detallant-ne el nom, els cognoms i el DNI. Com a característica particular, l'han de signar totes les persones que assisteixen a l'esmentada assemblea constitutiva.

Respecte al contingut, s'han d'adoptar, com a mínim, els acords següents:

 • Procedir a la constitució d'una entitat que s'anomenarà "..., SCCL".
 • Indicar en el mateix acord el nom i el DNI de les persones en les quals els signants deleguen la realització dels tràmits per a la inscripció de la societat cooperativa en el Registre, i autoritzar-los perquè cada un d'ells o conjuntament puguin firmar els documents necessaris.
 • Aprovar els estatuts socials pels quals es regirà la cooperativa; és convenient en alguns casos que els socis signin tots els fulls dels estatuts.
 • Nomenar el primer consell rector, indicant el nom dels socis que ocuparan els càrrecs de president/a, secretari/ària i vocal/s, així com els altres càrrecs si cal.
 • Quan la cooperativa tingui, en el seu inici, més de tres socis/sòcies, s'haurà de nomenar, a més, un interventor/a de comptes.

Una vegada adoptades, almenys, aquestes qüestions, se signarà l'acta indicant-hi el lloc i la data.
Després s'ha d'obrir un compte corrent en una entitat financera amb l'objecte de dipositar les aportacions dineràries. El compte bancari s'obrirà a nom de "..., SCCL", afegint-hi els mots "en constitució".

 

Escriptura pública

Tots els socis i sòcies han d'anar al notari per tal que se'ls atorgui l'escriptura pública. L'escriptura pública conté el següent:

 • L'acta de l'assemblea de constitució.
 • La relació nominal dels socis.
 • Els estatuts socials.
 • La manifestació de la voluntat de constitució.
 • La manifestació de la subscripció i desemborsament de les aportacions socials.
 • Les aportacions socials subscrites per cada soci.
 • En el cas d'aportacions no dineràries, el valor atribuït als béns.
 • El certificat de l'ingrés de les aportacions dineràries en una entitat financera.

Facilitar la creació

Relació d'eines i recursos vigents en matèria de cooperatives i de gestió empresarial

Creació d'una empresa cooperativa:

 

 • Guia de constitució jurídica d'una empresa cooperativa: http://www.aracoop.coop/media/files/Recursos/Guia%20Proces%20Constitucio%20Coops%20arxiu%20redu%C3%AFt.pdf
 • Manual de transformació d'un negoci existent en empresa cooperativa: http://aracoop.coop.mialias.net/media/files/Guia_de_transformacio.pdf
 • Inicia: per la creació d'empreses: http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/creacio.do
 • Pels tràmits jurídics també compteu amb el recurs següent: Coop Express,si voleu crear una cooperativa de treball associat, de serveis, agrària o de consumidors i usuaris d'una manera àgil i ràpida, podeu fer-ho a través del procediment Coop Express. Aquest nou procediment simplifica i redueix els tràmits que s'han de realitzar davant el Registre de Cooperatives de Catalunya. En només 48 hores es tramita la certificació negativa de nom. Així mateix, en només 48 hores es resol la inscripció al registre corresponent.
 • Construcció de la dimensió cooperativa:
  • Guia 7 passos
  • Estructurar la democràcia
  • Estructurar la participació
  • consells per garantir l'èxit

Gestió empresarial i societària:

 • Procediments i documents, FCTC: http://www.cooperativestreball.coop/v2/inici/recursos/mostra.php?id_pagina=28&idCat=3
 • 100 respostes, FCTC: http://www.cooperativestreball.coop/v2/inici/recursos/mostra.php?id_pagina=28&idCat=3
 • Anella, portal de la competitivitat. Generalitat de Catalunya (http://tinyurl.com/7yv2vm8), temàtiques dels recursos:
  • Internacionalització
  • Gestió i estratègia empresarial
  • Innovació i R+D
  • Màrqueting
  • Talent i coneixement
 • [Demanar a les federacions si tenen material editat]

Gestió comptable, fiscal:

 • Manual de comptabilitat
 • Nou Pla General Comptable per a cooperatives
 • Quadre de comptes del Nou Pla General Comptable
 • Addenda del Nou Pla General Comptable per a cooperatives. (Per actualitzar la versió impresa, anterior a l'edició de maig de 2011)
 • Quadre d'equivalències de comptes cooperatius. Pla antic i pla nou
 • Llei 20/1990, de fiscalitat cooperativa

Gestió financera i econòmica:

 • Avalis, oinarri
 • Finances ètiques: fiare, coop57, caixa enginyers
 • Espai finances (fundació seira)
 • Anella, portal de la competitivitat. Generalitat de Catalunya (http://tinyurl.com/7yv2vm8), temàtiques dels recursos:
  • Finançament
  • Entorn econòmic
  • Etc.

Relacions societàries:

 • Mediació, conciliació i arbitratge cooperatius: Decret 171/2009

Llei de cooperatives:

 • Llei 18/2012
 • Decret llei 01/2011
 • Funcionament registre cooperatives
 • Funcionament consell superior de la cooperació

Model estatuts, model rri, model contracte societat.....?:

 • Enllaç (web Gencat) a models d'estatuts
 • RRI ???? si no hi ha models, relació de temes que es poden regular per RRI i no cal que estiguin als estatuts.
 • Models contracte societats?????

 

 

 

 

La marca, prevenció de riscos i protecció de dades

Patents i marques

Es recomana visitar el web de l’Oficina de Gestió Empresarial.

 

Pla de prevenció de riscos laborals

A les cooperatives els són d’aplicació les normatives vigents en aquesta matèria i, per això, han de posar en marxa les polítiques preventives per evitar o minorar els riscos d’accidents de treball. Es recomana visitar el web del Departament d’Empresa i Ocupació, apartat Seguretat i salut laboral.

I també al web de Benestar social i família (sectors d’activitat).

Manual sobre pla de prevenció de riscos en les empreses de nova creació.

 

Protecció de dades

S’ha de tenir en compte, quan es generen arxius informàtics en els quals apareguin dades personals, les exigències establertes a la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com les altres disposicions que la desenvolupen, i a aquest efecte se suggereix visitar el web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Llicències i notificació d'obertura

Llicències municipals i altres tramitacions administratives

Per conèixer detalladament els tràmits municipals per crear un negoci és imprescindible fer una consulta a l’Ajuntament de la localitat on es pensa desenvolupar l’activitat i informar-s’hi directament.

És convenient fer una consulta prèvia a l’Ajuntament de la localitat on es pensa instal·lar el negoci/activitat empresarial, per tal de conèixer la possibilitat d’obtenir la llicència d’obertura d’aquest.

Per fer la consulta, és necessari presentar la documentació relativa a la classe d’activitat, les característiques del local, la situació, etc.

 

Llicència d’ocupació

Una vegada acabades les instal·lacions per les quals es va sol·licitar la llicència d’obres, cal que s’inspeccionin per comprovar que corresponguin al projecte aprovat.

 

Llicència o permís d’obertura

Si no és necessària la realització de cap obra, o una vegada que aquestes acabin, s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament la llicència o permís d’obertura per iniciar el desenvolupament de l’activitat, per la qual cosa s’haurà d’abonar l’anomenada Taxa per llicència d’obertura d’establiments.

Hi ha activitats que no necessiten aquest tipus de llicència. En qualsevol cas, i com ja s’ha remarcat en la introducció d’aquest capítol, per conèixer la necessitat de llicència o permís d’obertura cal consultar a l’Ajuntament corresponent.

 

Notificació d’obertura del centre de treball

Quan es tinguin treballadors prestant serveis en el centre de treball, caldrà comunicar-ho mitjançant un imprès facilitat per la Delegació Territorial del Departament d'Empresa i Ocupació i en un termini de 30 dies següents a l’obertura del centre.