Actualitat informativa

Altes en IAE, IVA i Seguretat Social

Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Per operar en el mercat i iniciar l’activitat empresarial, cal donar-se d’alta en aquest impost. Aquest pas es pot fer en el moment en què la societat s’inscriu al Registre, encara que no s’hagi rebut la resolució amb la qualificació i la inscripció.

L’IAE és un impost que grava la realització d’activitats empresarials, professionals o artístiques. La seva quota pot ser municipal, provincial o estatal. La declaració d’alta es presenta a Hisenda o a l’Ajuntament que correspon amb aquell en què s’exercirà l’activitat. La declaració de l’alta s’ha de presentar coincidint amb l’inici de l’activitat.

Actualment, s’eximeix del pagament dels dos primers períodes impositius de l’IAE aquells que inicien la seva activitat. Així mateix, n’estan exemptes les cooperatives que tinguin un volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anuals. A més, les cooperatives tenen una bonificació de fins al 95% de la quota després dels exercicis en què es gaudeix de l’exempció, com a conseqüència del que estableix la llei de règim fiscal 20/90.

 

Alta en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

L’IVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava les entregues de béns i les prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals. L’alta en aquest impost es tramita paral·lelament a l’alta de l’IAE.

L’impost està regulat per diversos règims, les obligacions tributàries dels quals varien.

 

Alta a la Seguretat Social

És l’últim pas formal en la posada en marxa de la societat: els socis treballadors i, si escau, els socis de treball s’han de donar d’alta a la Seguretat Social.