Català English Français Español

Actualitat informativa

Estructures sectorials i ens públics

L’acompanyament i assessorament, tant en el procés de creació d’una cooperativa com durant la vida d’aquesta, és important per estructurar l’equilibri entre la dimensió empresarial i la cooperativa, per tenir informació actualitzada sobre les novetats que van sorgint, i en definitiva per mantenir al dia la gestió societària i tècnica de l’empresa.

A través d’aquest quadre, us representem els tipus de serveis que ofereixen, tant les estructures sectorials com ens públics.

 

Organització
-------------------
Tipus de servei

Federació de Cooperatives Agràries

Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris

Federació de Cooperatives d'Ensenyament

Federació de Cooperatives d'Habitatges

Federació de Cooperatives de Treball

Registres Territorials - Gencat

XARXA EMPRÈN

OGE

Creació

   

 

   

Representació

         

 

Assessorament sector d’activitat

   

 

Assessorament legal

   

   

 

Assessorament fiscal

   

   

Assessorament financer

   

   

Assessorament comptable

   

   

Assessorament dimensió cooperativa

         

Serveis de gestió

   

 

Recursos humans

 

 

Formació

   

 

Altes en IAE, IVA i Seguretat Social

Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Per operar en el mercat i iniciar l’activitat empresarial, cal donar-se d’alta en aquest impost. Aquest pas es pot fer en el moment en què la societat s’inscriu al Registre, encara que no s’hagi rebut la resolució amb la qualificació i la inscripció.

L’IAE és un impost que grava la realització d’activitats empresarials, professionals o artístiques. La seva quota pot ser municipal, provincial o estatal. La declaració d’alta es presenta a Hisenda o a l’Ajuntament que correspon amb aquell en què s’exercirà l’activitat. La declaració de l’alta s’ha de presentar coincidint amb l’inici de l’activitat.

Actualment, s’eximeix del pagament dels dos primers períodes impositius de l’IAE aquells que inicien la seva activitat. Així mateix, n’estan exemptes les cooperatives que tinguin un volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anuals. A més, les cooperatives tenen una bonificació de fins al 95% de la quota després dels exercicis en què es gaudeix de l’exempció, com a conseqüència del que estableix la llei de règim fiscal 20/90.

 

Alta en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

L’IVA és un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre el consum i grava les entregues de béns i les prestacions de serveis efectuades per empresaris i professionals. L’alta en aquest impost es tramita paral·lelament a l’alta de l’IAE.

L’impost està regulat per diversos règims, les obligacions tributàries dels quals varien.

 

Alta a la Seguretat Social

És l’últim pas formal en la posada en marxa de la societat: els socis treballadors i, si escau, els socis de treball s’han de donar d’alta a la Seguretat Social.

Crear xarxa cooperativa, enfortir el moviment

Per a una cooperativa formar part d’una estructura federativa ha d’anar més enllà de rebre uns serveis; estar federat significa formar part del moviment cooperatiu i estar-hi compromès, ja que és en aquest marc de la federació on es gestionen, es negocien i s’acorden, tant els serveis de la federació cap a les cooperatives com les polítiques públiques i el suport del govern cap al moviment cooperatiu i les empreses cooperatives.

És important que les cooperatives s’associïn, tant per crear una base i massa crítica potent i forta com per traçar l’estratègia a llarg termini de les cooperatives en els mercats i la societat.

El sisè principi cooperatiu, sobre cooperació entre cooperatives, detalla que les cooperatives serveixen al seu teixit social de la manera més eficaç possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, regionals i internacionals; la qual cosa permet traçar sinergies entre empreses cooperatives de tot el món amb la finalitat de compartir coneixements, necessitats globals, acords comercials, entre d’altres.

Amb la finalitat de representar, defensar i promoure llurs interessos, les societats cooperatives poden integrar-se, segons la classe a la qual pertanyen, en les federacions de classes següents:

 • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
 • Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya
 • Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya
 • Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya

Feu una ullada a l’apartat Assessorament i Suport per conèixer els serveis que ofereix cada federació.

Aspectes a tenir en compte en el moment de crear una cooperativa

Una cooperativa és una forma única de fer empresa que requereix un enfocament diferent per al desenvolupament. Atès que és un negoci i, alhora, una associació de persones, l'èxit de la cooperativa dependrà de com es construeixen les bases per a cadascuna d'aquestes dues dimensions de l'empresa.

El procés de desenvolupament no és fàcil; tanmateix, a tot el món existeix un gran nombre d'experiències empresarials cooperatives que estan creixent en el mercat i estan consolidant les economies de les comunitats on operen i que ens poden servir de model i guia.

Altrament, no podem parlar d'una guia unívoca que respongui a totes les qüestions que es poden generar en el procés de creació d'una cooperativa, més enllà de la forma jurídica, ja que cada cooperativa és única pel que fa a l'autogestió i autonomia organitzativa, però també pel que fa a la tipologia de socis que configurin la base social.

Per tant, si tenim clar, d'una banda, que en una cooperativa el projecte empresarial està impulsat a través d'un col·lectiu de persones, físiques o jurídiques, i no per una única persona i, de l'altra, que té una organització societària pròpia molt diferent al de les empreses de capital, podem iniciar el plantejament empresarial de cooperativa. Us indiquem els principals aspectes de planificació que s'han de tenir presents:

 Estructuració del negoci

 • Pla de viabilitat
 • Pla d'empresa
 • Pla comercial, màrqueting i comunicació
 • Pla financer

Estructuració de la dimensió cooperativa

 • Estructuració de la propietat
 • Procés d'incorporació de persones sòcies
 • Construcció de l'estructura democràtica
 • Redacció dels estatuts socials
 • Elaboració del Reglament de Règim Intern