Publicades les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social

S'ha publicat l'Ordre TSF/ 176/2016, de 20 de juny, reguladora de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'Economia Social, la qual, en relació amb la convocatòria anterior, presenta millores en les condicions econòmiques del finançament i, pel que fa al termini de presentació del formulari de sol·licitud, s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 de desembre de 2017.

 

Els préstecs objecte d'ajut són els següents:

 • Préstecs per inversions en immobilitzat material o immaterial.
 • Préstecs per a capitalització d'entitats.
 • Préstecs per circulant.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

 

Poden ser beneficiàris d'aquesta línia d'ajuts les empreses de l'economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
 • Les societats laborals.
 • Les federacions de les entitats de l'economia social.
 • Les societats agràries de transformació.
 • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
 • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques que preveu aquesta base.
 • Les fundacions i les associacions que portin a terme una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.