Subvencions per a la incorporació persones sòcies en cooperatives

En el DOGC d'avui (núm. 6733) es publica l'Ordre EMO/308/2014, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

Enguany la convocatòria presenta algunes novetats:

  • Les quanties de subvenció varien segons de quin col·lectiu es tracti:

Persones discapacitades: 5.000 €
Menors de 30 o majors de 45 anys: 3.000 €
La resta de sol·licitants: 2.000 €

  • Entre els criteris de valoració s'ha incorporat la valoració de:

Empresa amb menys de 3 anys d'antiguitat.
Si la persona incorporada és menor de 30 anys o major de 45 anys.

 

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que podreu obtenir a les següents webs:

Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa)
Oficina Virtual de Tràmits (www.gencat.cat/ovt)
Departament d'Empresa i Ocupació (www.gencat.cat/empresaiocupacio)

 

Cal presentar la sol·licitud a qualsevol de les oficines de gestió empresarial. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 31 d'octubre de 2014.

A més, atès que aquest any s'ha incorporat el codi IBAN en l'identificació dels comptes bancaris dels creditors, serà requisit obligatori la presentació de la corresponent sol·licitud de transferència bancària a creditors particulars.

Així mateix, caldrà estar atent a les obligacions dels sol·licitants de les subvencions, amb especial atenció al fet d'estar al corrent de les obligacions registrals derivades de Reial Decret 1784/1996, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil, així com l'article 13 de la Llei 18/2002, de cooperatives i el Decret.