Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals del jovent

 

Poden ser beneficiàries de la Línia 1 les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya i poden ser les següents:

  • Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones joves o sobre el col·lectiu determinat a la convocatòria (educació, joventut, promoció econoòmica, serveis socials, etc.) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

En cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, haurà d'indicar l'entitat que actuarà com a mitjà propi de l'entitat beneficiària, i que per tant tindrà recollit expressament en la norma que la crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i delConsell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

  • Organitzacions sindicals i patronals.
  • Entitats de titularitat pública o privada constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Qualsevol altra entitat, empresa o persona física empresària que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte i que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte.