Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 d’octubre de 2018.

L’Enllaç als tràmits per formalitzar la sol·licitud : http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat?category

La documentació que s’ha d’aportar és la següent:

  1. Formulari de sol·licitud.
  2. Contracte de treball de la persona treballadora per a qui es sol·licita la subvenció.
  3. Comunicat d’alta de la Seguretat Social de la persona treballadora mitjançant la presentació de l’informe de dades per a la cotització de treballadores per compte altri.
  4. Nòmines corresponents als mesos anteriors a la sol·licitud de la persona treballadora per a qui es demana l’ajut.
  5. Documents de cotització a la Seguretat Social (model TC2), dels mesos anteriors a la data de sol·licitud (TC2), si s’escau.
  6. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea SEPA), en el cas que sigui la primera vegada que aporteu les dades bancàries.
  7. Justificant d'haver ingressat l’import de la/les nòmina/es del/ dels treballador/s.