aracoop: renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa a Catalunya

febrerD'aquesta manera, durant aquest primer trimestre, s'estan construint les bases del programa pel seu primer any de funcionament, les quals han de servir per avaluar l'eficàcia i l'eficiència de les diferents accions que es desenvolupin a fi de replicar-les en els propers anys, així com ajustar-les per assolir els objectius generals del programa.

Al llarg del mes de gener, doncs, es posaran en marxa 10 accions relacionades vinculades a dos grans eixos: enfortiment de les cooperatives existents i creació de noves cooperatives. D'entre les accions específiques en trobem de relacionades amb els processos de difusió de la cooperació, amb la sensibilització dels potencials cooperativistes dels diferents territoris de Catalunya; alhora, s'ha previst accions que generin eines i recursos per a les persones professionals dels àmbits d'activitat que donen suport als emprenedors en el procés de creació de cooperatives i accions que familiaritzaran als estudiants i estudiantes sobre les característiques del cooperativisme, impulsant fins i tot la posada en marxa de cooperatives d'alumnes. En aquest sentit, és important també que les organitzacions que poden tenir interès a participar i col·laborar en el programa aracoop, ens ho vagin manifestant; així doncs, aprofitem aquestes línies per fer una crida a totes les organitzacions que els pugui ser d'interès i es puguin beneficar de col·laborar amb el programa aracoop que contactin amb nosaltres.

Així mateix, s'ha posat en marxa una acció dirigida a acompanyar la transformació en cooperativa de les empreses que estan en situació de concurs de creditors; transformació que, segons el procediment, es pot considerar com la creació d'una empresa nova. És, en qualsevol cas, un valor que el cooperativisme i l'economia social poden aconseguir mitjançant aquests processos. El manteniment d'uns llocs de treball que, en les circumstàncies actuals, són molt valuosos i que probablement sota formes jurídiques alienes a l'economia social no es podrien mantenir.

Respecte a les dades concretes de creació de cooperatives, es pretén reforçar el que sembla consolidar-se com una tendència a l'alça; com s'indicava a l'exemplar del mes passat, s'han complert les previsions de creació neta de cooperatives i finalment s'ha creat una cooperativa més que l'any anterior, encara que hi ha alguns elements diferenciadors.

S'han creat 148 cooperatives; 123 de les quals són de treball associat, mentre que l'any 2012 en van ser 113; així mateix, s'han creat 17 cooperatives de serveis, davant les 16 de l'any 2012, altrament, no ha augmentat la creació de cooperatives relatives a la resta de les classes que regula la Llei 18/2002. Ara bé, les cooperatives creades enguany compten amb un menor nombre de persones sòcies respecte a les cooperatives creades l'any 2012. El nombre de persones sòcies agrupades és de 566 i pel que fa a les persones jurídiques és de 29, gairebé un 10% menys que l'any 2012.

Veiem com en aquesta situació econòmica les persones i les empreses segueixen establint llaços de cooperació, probablement per assolir la dimensió que els permeti fer de manera col·lectiva activitats que no podrien desenvolupar individualment.

Així, enllacem amb l'altre pilar del programa aracoop, les accions per enfortir les cooperatives existents, especialment en els processos d'innovació i internacionalització; es posarà en marxa al llarg de les properes setmanes un seguit d'accions en què es pretén no només una millora de la situació de les empreses que participin en el desenvolupament de l'acció, sinó també possibilitar el sorgiment bones pràctiques que puguin servir de referència a les organitzacions cooperatives.

Al llarg de l' any, el programa aracoop seguirà generant notícies i experiències, des de la il·lusió i la convicció que les cooperatives són un instrument que ens ajudaran a donar resposta als reptes que se'ns han plantejat i que amb aquestes les persones aconseguirem millorar els nivells de benestar col·lectius. Sobre la base del principi de democràcia, ens fem responsables de la solució col·lectiva dels nostres problemes individuals.