Finances Cooperatives
Finances Cooperatives
Recursos financers. Estructura econòmica i financera d’una cooperativa.
[+]
Gestió Cooperativa
Gestió Cooperativa
Recursos de gestió empresarial. Dimensió cooperativa: com treballar-la amb èxit.
[+]
Intercooperació
Intercooperació
Recursos d’intercoopració. Formes de cooperació segons l’objectiu empresarial.
[+]
Formació
Formació
Recursos formatius.Formació de consells rectors, formació tècnica, el cooperativisme a l’ensenyament.
[+]
Primeres passes
Primeres passes
Aspectes a tenir en compte en el moment de crear una cooperativa.
[+]
Tràmits legals
Tràmits legals
Descripció de cada un dels tràmits jurídics a desplegar.
[+]
Eines i recursos
Eines i recursos
Eines i recursos necessaris per l'estructuració de la dimensió empresarial i cooperativa.
[+]
Assessorament i suport
Assessorament i suport
Agents que ofereixen suport i assessorament, durant i després de la creació de l'empresa.
[+]

Actualitat

Reconeixements CoopCat 2017

 • Publicat el dimarts, 09 maig 2017 16:42
 • Escrit per CoopCat
 • Vist: 2502
Reconeixements CoopCat 2017

 

Des de les organitzacions representatives del moviment cooperatiu fa anys que es reflexiona sobre la possibilitat d’impulsar uns reconeixements que han d’ajudar a difondre la bona feina que fan moltes cooperatives anònimes que mereixen una distinció. Sembla que pot haver arribat el moment i pel proper 9 de juny estem organitzant una jornada per posar en valor la bona feina que fan les cooperatives, alhora que volem fer una especial distinció a aquelles que saben traslladar els principis i valors cooperatius a la vida diària.

El fet de ser cooperatives que desenvolupen la seva trajectòria sota els principis cooperatius dóna lloc a diversitat d’experiències, en totes les branques del cooperativisme, que merescudament les fa objecte de reconeixement i, per això, no volem atorgar premis sota un paraigües o denominació concreta, sinó que les cooperatives de totes les branques decidiran, sobre els eixos que es plantejaran, en quins d’ells creuen que es troba la seva fortalesa. A més dels elements genèrics que suposen els principis cooperatius –llibre adhesió, gestió democràtica, participació econòmica, autonomia i independència, educació formació i informació, cooperació entre cooperatives i interès per la comunitat- el desenvolupament dels quals les cooperatives fan, amb major o menor encert, de manera permanent, volem destacar aquelles que van més enllà.

 

Allò que ens fa genuïns

Des del cooperativisme trobem que les cooperatives tenim molt a dir. Pel que fa el compromís amb el territori, moltes contribueixen al seu desenvolupament molt més enllà dels àmbits de la responsabilitat social; especialment, quan les cooperatives i els cooperativistes participen del territori i fan que la comunitat participi de la cooperativa, són agents que cohesionen la vida econòmica i social. Igualment, moltes cooperatives es caracteritzen perquè es preocupen per tenir una ocupació de qualitat, que suposa una estabilitat amb un nivell salarial digne i estructures retributives equitatives, fent-ho sota criteris d’igualtat d’oportunitats i no discriminatoris, i garantint les condicions laborals de les empreses que subcontracten i fomenten la gestió empresarial democràtica i participativa. Per altra banda, dins les cooperatives, s’ha treballat, mitjançant la formació i l’educació, l’enfortiment de l’emprenedoria, ja que la actitud proactiva que allò suposa és un element cabdal per assegurar la supervivència i això repercuteix no només en l’empresa sinó també en la societat. Sense que sigui excloent respecte al que s’ha exposat, trobem també moltes cooperatives que desenvolupen activitats conjuntament amb altres cooperatives o col·laboren amb altres empreses; aquesta col·laboració els permet servir als seus socis i sòcies d’una manera més eficaç i han desenvolupat una o vàries de les diferents formes de cooperació: fusió, cooperatives de segon grau, agrupacions d’interès econòmic, convenis intercooperatius, grups cooperatius...

Totes aquestes maneres de fer de les cooperatives suposen una llavor de transformació social que, des del moviment cooperatiu, valorem molt positivament i volem reconèixer.

Per aquest motiu, fem una crida a les cooperatives perquè participin en aquesta convocatòria de reconeixements, que es publicarà en les properes setmanes i coneixeran a través de les diferents federacions, ja que volem posar en valor els seus esforços i també volem que la societat conegui que sota les sigles cooperatives trobaran molts grups de persones que han evolucionat al llarg del temps i, després de posar en marxa la cooperativa per resoldre algunes de les seves necessitats bàsiques, que no es poc, s’han posicionat més enllà i aporten a la societat alguna cosa més en benefici de la col·lectivitat.

 

Lliurament dels reconeixements

Es tracta de la primera edició dels Reconeixements CoopCat, que per estrenar-se comptaran amb la presència de l’Hble. Sr. Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat, l’Hble. Sra. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, el Sr. Josep Ginesta, secretari de Treball, Afers Socials i Famílies, i els presidents de les federacions de cooperatives de Catalunya. Tots ells, lliuraran els reconeixements a les cooperatives en aquesta edició de 2017.

El lliurament de reconeixements es farà en un acte públic el proper 9 de juny, al migdia, al saló de l'Expo Hotel Barcelona (C. Mallorca, 1-23 de Barcelona). L'aforament és limitat i reservat a les cooperatives federades i els seus socis.

Podeu inscriure-us en aquest enllaç.

Retribucions, indemnitzacions i dietes

 • Publicat el divendres, 04 novembre 2016 11:57
 • Escrit per CoopCat
 • Vist: 3149

Retribucions, indemnitzacions i dietes

 

Consell Rector

Els càrrecs de consell rector (art.8.2 b dels estatuts) no tenen assignada cap retribució ni tenen atorgat cap crédit de l´entitat per l'exercici dels seus càrrecs. Tanmateix, els membres del Consell Rector, conjuntament, han percebut durant el 2016 la quantitat de 4..147 euros en concepte d'indemnització com a conseqüència de les despeses originades en l’exercici del càrrec.

 

Personal laboral

Referent a la plantilla, actualment hi ha dues persones contractades: un director i una tècnica.

El 2017, l’índex de rotació resultant és del 0% i la mitjana de permanència a l’empresa és de 9 anys. Al llarg de l’any no s'han produït baixes laborals. No hi ha, en plantilla, persones que presentin algun tipus de discapacitat. A CoopCat tenim incorporada una política d’igualtat d’oportunitats, tant en la selecció, promoció i formació com en la retribució econòmica.
En els salaris base, segons categoria professional, no hi ha cap tipus de diferència salarial per raó de sexe. Mentre que el salari mínim, en la comunitat local, se situa en 9.080,4 euros, CoopCat durant el 2016, aplicà l’establert en el conveni d’oficines i despatxos. La diferència salarial entre el sou més baix i el sou més alt presenta una relació del 2, proporció equilibrada en criteris de responsabilitat empresarial, i la despesa salarial de 2016 ha estat de 107.708 euros. El personal laboral ha percebut 589,10 euros en concepte de despeses derivades de l'activitat de l'organització.
No s’ofereixen prestacions socials i no hi ha personal representat per organitzacions sindicals independents o altres. Contemplem que les contractacions tinguin un caràcter obert i es regeixin pel conveni sectorial d’oficines i despatxos. El procediment referent a la consulta i negociació d’informació sobre els canvis en les operacions amb el personal, les realitzem en les reunions tècniques o, si s’escau, en el consell rector.

 

 

 

Subvencions i ajudes públiques

 • Publicat el dijous, 03 novembre 2016 13:25
 • Escrit per CoopCat
 • Vist: 2890

A continuació es detallen les subvencions i ajudes públiques de la Confederació de Cooperatives de Catalunya:

Nom del projecte Renovar, ampliar i enfortir el cooperativisme a Catalunya
Període 2017
Ordre i resolució
CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE DE CATALUNYA, PEL QUAL S’ATORGA UNA SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ESMENTADA, PER RENOVAR, AMPLIAR I ENFORTIR EL COOPERATIVISME A CATALUNYA
Import inicial

120.000,00 euros

Import final 120.000,00 euros

 

Nom del projecte Promoció i foment de les cooperatives i societats laborals.
Període 2015
Ordre i resolució

ORDRE EMO/291/2015, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

RESOLUCIÓ EMC/1448/2016, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Empresa i Ocupació durant l'any 2015.

Import inicial

130.000,00 euros

Import final 126.525,60 euros

 

Nom del projecte Promoció i foment de les cooperatives i societats laborals.
Període 2014
Ordre i resolució

Ordre EMO/341/2014, de 12 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014.

RESOLUCIÓ EMO/828/2015, de 23 d'abril, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament d'Empresa i Ocupació durant l'any 2014.

Import inicial

199.948,00 euros

Import final 199.246,22 euros

 

 

Afers institucionals: mesures per al foment del cooperativisme

 • Publicat el dimarts, 03 abril 2012 12:03
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 7646

Al moviment cooperatiu i a les empreses cooperatives els hi són aplicables els drets reconeguts per la Llei vigent, d’una banda, a través de l’art. 129.2 de la Constitució de l’estat espanyol i, de l’altra, a través de l’article 124 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Amb això, el moviment cooperatiu ha impulsat el desenvolupament d’un seguit de mesures i en destaquem les següents:

 

Foment del cooperativisme

 • Promoure els valors de les cooperatives i l'aprenentatge col·lectiu en la societat i en tots els cicles de l’ensenyament.
 • Aconseguir un coneixement permanent de la realitat cooperativa de Catalunya mitjançant la implantació dels indicadors estadístics, que ho permetin.

Generació i manteniment de l’ocupació

 • Establir mitjans per facilitar l’accés dels treballadors i treballadores a la propietat dels mitjans de producció.
 • Afavorir la creació de cooperatives, així com la incorporació de persones sòcies.
 • Modificacions legals que permetin la creació de cooperatives en tots els àmbits d’activitat.

Consolidació empresarial

 • Avantatge competitiva en les clàusules socials de les contractacions públiques.
 • Millorar els instruments financers.
 • Disminuir les pressions fiscals de les cooperatives.
 • Afavorir l’enfortiment de la gestió, la intercooperació, la innovació i la internacionalització de les cooperatives.

 

 

Etiquetes: foment | cooperativisme

Portal de transparència

 • Publicat el dimarts, 03 abril 2012 12:03
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 3880

Per tal de donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, hem reunit en aquest espai tota la informació de caràcter organitzacional i econòmic de l'entitat a fi de facilitar l'accés a la informació.

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetes: foment | cooperativisme

Què són les federacions de cooperatives?

 • Publicat el dimarts, 03 abril 2012 11:09
 • Escrit per Coop_Cat
 • Vist: 12493

Amb la finalitat de representar, defensar i promoure llurs interessos, les societats cooperatives poden constituir federacions de classes de cooperatives. Actualment, a Catalunya trobem sis federacions que agrupen les classes de cooperatives següents: agràries, consum, ensenyament, habitatges, serveis i treball.

Mitjançant aquesta organització, les empreses comparteixen uns serveis i tenen garantida la representació política en els àmbits socioeconòmics que les aplica. Tanmateix, les funcions de les federacions són les següents:

 • La representació pública, pel que fa a llur sector d'activitat o branca cooperativa.
 • La participació en la difusió, manteniment i foment dels principis cooperatius i l'estímul de l'educació i la formació cooperatives.
 • La promoció, l'organització, l'orientació i la formació cooperatives dels socis, de llurs membres de base i del públic en general.
 • La promoció i l'organització de serveis que sigui convenient als interessos de les cooperatives associades i dels socis que les integren.
 • Arbitrar o fer de mediador en els conflictes de contingut cooperatiu.
 • La promoció i la realització d'activitats que facin referència al moviment cooperatiu en general i a les branques de la cooperació en particular.

 

Organitzacions sòcies de la Confederació de cooperatives de Catalunya:

 

fedes fcacfedes fccuc fedes fecec fedes fchc fedes fcstc fedes fctc

 

 

 

 

Etiquetes: federacions | fccuc | fcac | fctc | fchc | servicoop | fecec

Memòries sostenibilitat: una guia

guiarse aci

CoopCat i l'Aliança Cooperativa Internacional col·laboren conjuntament per posar a disposició de les cooperatives de Catalunya materials i recursos sobre la dimensió cooperativa.

El Bloc

Butlletí de CoopCat

Més sobre el cooperativisme

Visita altres webs del moviment cooperatiu:

 

Direcció General de l'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

Més sobre el món empresa

accio
ACC1Ó [agència de suport a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana]
inicia
CATALUNYA EMPRÈN [creació d'empreses: motivació, creació, creixement i consolidació]
ajuts
Ajuts, finançament i serveis [cercador d'ajuts i serveis per a l'empreses]

Directe a...

OVT
Oficina Virtual de Tràmits [ciutadania i empreses]
OGE
Oficina de Gestió Empresarial [per a tràmits administratius relatius al registre de cooperatives que incloguin taxes]
Registre
Registre de Cooperatives
[per a tràmits administratius relatius al registre de cooperatives]
arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop
Som socis de: logotip aci  logotip coops europe  logotip cepes