Català English Français Español

mesures excepcionals

covid-19

Read More

Estatuts socials, assemblea constituent i escriptura pública

Redacció dels estatuts socials

Els estatuts han de contenir, com a mínim, els elements següents:

 1. La denominació de la societat. És a dir, el nom de l’empresa.
 2. El domicili social. L’adreça.
 3. L’activitat que constitueix el seu objecte social. Per exemple, serveis de jardineria o producció i comercialització de productes carnis.
 4. La durada. Si es constitueix per temps determinat o indefinit.
 5. L’àmbit territorial de l’activitat cooperativa principal.
 6. El règim de responsabilitat dels socis pels deutes socials. Si és limitada o il·limitada.
 7. Les diferents classes de socis. Si existeixen socis col·laboradors, socis de treball, si es considera la possibilitat de socis en excedència, etc.
 8. Els requisits per a l’admissió i la baixa dels socis.
 9. Quant a les característiques dels socis que s’incorporen, cal tenir en compte el principi d’adhesió voluntària i oberta, per la qual cosa els criteris han de ser objectius i no s’han de posar impediments per raó social, sexe, raça, política o religió, sempre que les persones siguin capaces de realitzar l’activitat cooperativitzada i estiguin disposades a acceptar-ne les responsabilitats.
 10. Pel que fa a la baixa dels socis s’han d’indicar els procediments per tal que la baixa sigui justificada, així com les deduccions en cas contrari, i la forma de devolució de les aportacions.
 11. Els drets i les obligacions dels socis i sòcies, indicant el compromís o la participació mínima d’aquests en les activitats de la cooperativa, així com el reconeixement dels seus drets a accedir a la informació sobre la situació financera de la cooperativa.
 12. Les normes de disciplina social, la tipificació de les faltes i les sancions, els procediments sancionadors i els recursos que s’hi poden interposar.
 13. El capital social mínim de la cooperativa i la determinació de l’aportació obligatòria inicial dels diferents socis de la societat.
 14. El dret de reemborsament de les aportacions dels socis i el règim de transmissió d’aquestes.
 15. Els criteris d’aplicació dels resultats, amb la determinació dels percentatges dels excedents (resultats menys impostos) que s’han de destinar als fons socials obligatoris.
 16. La manera i el termini per convocar l’assemblea general, així com el règim d’adopció dels acords.
 17. L’estructura dels òrgans socials d’administració i control que tinguin caràcter obligatori, així com el seu règim d’actuació.
 18. Les normes sobre el procediment electoral i la remoció dels òrgans socials.
 19. Els membres del consell rector als quals es confereix el poder de representació.
 20. Les causes de dissolució de la cooperativa.
 21. Els criteris per determinar el compromís de participació intercooperativa i de foment de la formació.

 

Celebració de l'assemblea constitutiva

Se celebrarà l'assemblea de constitució, que es recollirà en una acta per elevar a públic (portar al notari) els acords que s'adoptin a l'assemblea i per procedir a inscriure aquesta constitució al Registre de Cooperatives.

L'acta de l'assemblea constitutiva té un format similar al de qualsevol altra acta i ha d'indicar el lloc on se celebra l'assemblea, el dia en què se celebra i les persones que es reuneixen, detallant-ne el nom, els cognoms i el DNI. Com a característica particular, l'han de signar totes les persones que assisteixen a l'esmentada assemblea constitutiva.

Respecte al contingut, s'han d'adoptar, com a mínim, els acords següents:

 • Procedir a la constitució d'una entitat que s'anomenarà "..., SCCL".
 • Indicar en el mateix acord el nom i el DNI de les persones en les quals els signants deleguen la realització dels tràmits per a la inscripció de la societat cooperativa en el Registre, i autoritzar-los perquè cada un d'ells o conjuntament puguin firmar els documents necessaris.
 • Aprovar els estatuts socials pels quals es regirà la cooperativa; és convenient en alguns casos que els socis signin tots els fulls dels estatuts.
 • Nomenar el primer consell rector, indicant el nom dels socis que ocuparan els càrrecs de president/a, secretari/ària i vocal/s, així com els altres càrrecs si cal.
 • Quan la cooperativa tingui, en el seu inici, més de tres socis/sòcies, s'haurà de nomenar, a més, un interventor/a de comptes.

Una vegada adoptades, almenys, aquestes qüestions, se signarà l'acta indicant-hi el lloc i la data.
Després s'ha d'obrir un compte corrent en una entitat financera amb l'objecte de dipositar les aportacions dineràries. El compte bancari s'obrirà a nom de "..., SCCL", afegint-hi els mots "en constitució".

 

Escriptura pública

Tots els socis i sòcies han d'anar al notari per tal que se'ls atorgui l'escriptura pública. L'escriptura pública conté el següent:

 • L'acta de l'assemblea de constitució.
 • La relació nominal dels socis.
 • Els estatuts socials.
 • La manifestació de la voluntat de constitució.
 • La manifestació de la subscripció i desemborsament de les aportacions socials.
 • Les aportacions socials subscrites per cada soci.
 • En el cas d'aportacions no dineràries, el valor atribuït als béns.
 • El certificat de l'ingrés de les aportacions dineràries en una entitat financera.

Més sobre el món empresa

accio
ACC1Ó [agència de suport a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana]
inicia
CATALUNYA EMPRÈN [creació d'empreses: motivació, creació, creixement i consolidació]
ajuts
Ajuts, finançament i serveis [cercador d'ajuts i serveis per a l'empreses]

Directe a...

OVT
Oficina Virtual de Tràmits [ciutadania i empreses]
OGE
Oficina de Gestió Empresarial [per a tràmits administratius relatius al registre de cooperatives que incloguin taxes]
Registre
Registre de Cooperatives
[per a tràmits administratius relatius al registre de cooperatives]

Entrevistes i opinió

Entrevista a Guillem Llorens: El Blog de Caixa d'Enginyers.

 

 

Reconeixements 2019

 

 

 

Memòries sostenibilitat: una guia

guiarse aci

CoopCat i l'Aliança Cooperativa Internacional col·laboren conjuntament per posar a disposició de les cooperatives de Catalunya materials i recursos sobre la dimensió cooperativa.

El Bloc

Més sobre el cooperativisme

Visita altres webs del moviment cooperatiu:

 

Amb el suport de:

Direcció General de l'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa

 

 

 

arc confecoop Confederació de Cooperatives de Catalunya
C. Premià, 15, 2a planta · 08014 Barcelona · G - 08944944
Tel. 93 332 36 82 ·
ccc(at)cooperativescatalunya(dot)coop

 

 

 

Som socis de:
logotip aci logotip coops europe logotip cepes