English French Spanish


Anuari del cooperativisme 2014

EMPRESES

 

* La diferència de 109 cooperatives respon a empreses amb seu a Catalunya i d'abast estatal que, per tant, es regeixen per la llei i el registre de l'estat espanyol.

 

 

TERRITORIALITAT

 

 

 

SECTORS

 

 

 

BRANQUES

 

 

OCUPACIÓ

Dades d'afiliació

Sobre la base de les dades facilitades pels nostres associats, presentem a continuació les dades més rellevants a través de gràfics percentuals. Les dades corresponen a 2012, excepte les dades econòmiques que són de 2011.

Cooperatives afiliades:

 

Facturació anual per tipus de cooperatives:

 

Facturació anual per teritoris:

 

Tipus de cooperatives per sectors d'activitat:

 

Cooperatives per sectors d'activitat i territoris:

Les cooperatives a l’agenda de la UE 2020

Les empreses cooperatives són un model empresarial que encaixa perfectament amb les polítiques estratègiques de la UE 2020, les quals apunten cap a "una economia sostenible, posant a les persones i la responsabilitat en primer lloc, amb una lluita sostinguda contra l'exclusió i la transició cap a una economia verda".

Les cooperatives posen a les persones en el centre del negoci, mentre que al mateix temps generen riquesa a llarg termini en els territoris. El model d’empresa cooperativa aporta respostes concretes i solucions innovadores que poden contribuir a l’estratègia de la UE 2020.

Com contribueixen les cooperatives:

 • Les cooperatives resulten especialment eficaces en temps de crisi, especialment tenint en compte la seva contribució a l'estabilitat econòmica i financera i el manteniment i creació d'ocupació;
 • Les cooperatives contribueixen als objectius de millora de la infraestructura europea de transport, energia i serveis de comunicació i especialment en les zones aïllades;
 • Les cooperatives desenvolupen cada vegada més activitats dels sectors de serveis i de producció. Proporcionen alternatives locals als negocis globals;
 • Moltes cooperatives han proporcionat a les dones l'oportunitat de convertir-se en empresàries i com a treballadores gaudeixen d’igualtat d’oportunitats en la seva formació i promoció professional.

Atesa la varietat i complexitat dels desafiaments que la societat europea i l'entorn empresarial s’enfronten, les cooperatives estan en una posició única per oferir un contrapès. El coneixement, experiència i objectius del model d’empresa cooperativa s'alineen perfectament amb molts objectius que s’ha marcat la UE pel 2020:

 • UE 2020: Unió per la innovació

 • UE 2020: Eficiència dels recursos

 • UE 2020: Una agenda per a noves qualificacions i llocs de treball

 • UE 2020: Jovent en moviment

UE 2020: Eficiència dels recursos

Objectius del moviment cooperatiu:

 • Les empreses cooperatives són actives, tant en la demanda (compra) com en l’oferta (producció, distribució) de l’energia.
 • Les cooperatives potencien que les persones siguin gestores de les seves necessitats i eviten que els consumidors siguin vistos com a actors passius; alhora, permeten defugir d’un mercat dominat per unes poques empreses i democratitzen els recursos.
 • Exemples com les cooperatives d’energies renovables demostren que es pot trobar la compatibilitat entre el rendiment del negoci i la sostenibilitat, la participació activa de la ciutadania i l’eficiència energètica.
 • Les cooperatives contribueixen a una producció i consum sostenibles en el decurs de la cadena de subministrament.

Què hi poden fer les institucions europees:

 • Per promoure el desenvolupament sostenible i reduir la dependència de les importacions d’energia, cal la descentralització de la producció energètica, així com un canvi en el model de distribució. Per tant, els programes europeus han de potenciar i facilitar que les petites empreses puguin accedir als programes energètics de la UE, així com garantir-ne la seva contractació.
 • La xarxa energètica del segle XXI, ha de considerar una xarxa intel•ligent que connecti els productors locals i regionals, ja que és important assegurar el subministrament energètic.
 • Fomentar les cooperatives del sector energètic, ja que són dinamitzadores del col•lectiu consumidor. En la mesura que la gestió energètica està controlada pels propis clients, es facilita la vessant comunicativa en la ciutadania: d’una banda, es dóna veu a les necessitats reals de la ciutadania i, de l’altra, la ciutadania pot influir en el comportament vers el consum.
 • Els usuaris finals de l’energia no són, automàticament, coneixedors d’aspectes com els comptadors intel•ligents: necessitaran assistència i assessorament, almenys durant el temps d’implantació, però també després. Tanmateix, la funcionalitat d’aquests comptadors ha d’estar pensada des de les necessitats del consumidor; alhora, que caldrà un assessorament neutral i efectiu. Per naturalesa, les cooperatives poden intervenir eficaçment en l’estalvi energètic.

UE 2020: Una agenda per a noves qualificacions i llocs de treball

Objectius del moviment cooperatiu:

 • Les cooperatives creen i mantenen una ocupació sostenible. Ofereixen 5,4 milions de llocs de treball a la ciutadania europea i més de 100 milions a tot el món, el 20% més que les empreses multinacionals.
 • Algunes de les iniciatives adoptades per les cooperatives són: oferir igualtat de remuneració per treballs d'igual valor, igualtat d’oportunitats en els llocs directius, promoció de la diversitat, programes d’inclusió per a personal amb discapacitats, així com pels més joves i la gent gran.
 • A més, les cooperatives dediquen una part substancials dels seus recursos a l’educació i formació del seu personal, de manera que les persones treballadores gaudeixin d’un alt nivell de seguretat en el seu lloc de treball, cosa que els fa menys propensos a convertir en obsolets els seus coneixements i habilitats.
 • Les cooperatives proporcionen ocupació sostenible als col·lectius menys afavorits, com discapacitats, els aturats de llarga durada i persones socialment marginades.
 • El cooperativisme també té èxits provats en els processos en què treballadors d’una empresa que tanca n’adquireixen la propietat. Es garanteix la supervivència dels llocs de treball i, fins i tot, les habilitats i característiques locals; en temps de crisi, és una solució al manteniment dels llocs de treball existents quan les empreses es troben amenaçades per fallides i tancaments.
 • Amb un esperit d'equitat, la propietat i la presa de decisions es fa de manera participativa i en comú, les cooperatives amplien les oportunitats per a la igualtat de gènere i la participació de les dones, així com la participació en les economies i societats locals.

Què hi poden fer les institucions europees:

 • Fomentar la formació adreçada al jovent que forma part d’una cooperativa.
 • Reconèixer el paper important de les cooperatives alhora de proporcionar a les dones oportunitats de formació contínua i accés als comandaments d’alt nivell.
 • L’experiència de les cooperatives ens mostra que és possible finançar el desenvolupament empresarial a través de determinats instruments de cooperació: en lloc d'invertir en la creació de noves eines, la UE podria trobar inspiració en els models existents.
 • Accés al finançament europeu per a l’educació.
 • Revisar les restriccions en matèria de contractació pública, per tal que els poders públics puguin fer demandes en proveïdors que desenvolupen pràctiques empresarials ètiques i sostenibles.
 • Centrar les polítiques més enllà de la creació de nous llocs de treball: les polítiques europees han de promoure mesures i polítiques favorables per mantenir i salvar els llocs de treball existents.
 • Reconèixer la contribució de les cooperatives a la prevenció de la pobresa i l’exclusió social.

Subcategories